Po dvoch rokoch nám bolo konečne umožnené pripraviť výročnú členskú schôdzu NCH NKS. Táto sa uskutočnila v kultúrnom dome v Budmericiach za účasti 50 členov klubu. Atmosféra bola veľmi príjemná a priatelia “kraťasa”, priaznivci klubu sa mohli v kľude porozprávať najmä o našom spoločnom koníčku. Na schôdzi boli prednesené správy členov výboru a revíznej komisie. Tiež bolo prijaté uznesenie s plánom práce a rozpočtom klubu na nadchádzajúci rok. V súťaži o “Najúspešnejšieho NKS roka 2021” boli najúspešnejším trom vodičom odovzdané diplomy a poukážky. Víťaz, Jozef Benovic – vodič Kuka od Blavy, získal navyše pamätnú plaketu a na jeden rok aj pohár pre víťaza. Ocenenie “Zaslúžilý cvičiteľ NKS druhého stupňa” bolo udelené Róbertovi Ďuríkovi.
Na schôdzi bola schválená aj úprava chovateľského poriadku. Táto bola nutná na napredovanie chovu a držania sa najnovších trendov v chovateľstve a poskytovanie záruk majiteľom jedincov od chovateľa. Nakoľko posledná zmena v súťaži o “Najúspešnejšieho NKS” bola robená ešte v roku 2013, tu si okolnosti tiež vyžiadali zmenu. Obidve tieto zmeny budú zverejnené na stránke klubu.
Za prípravu VČS by som sa chcel touto cestou poďakovať pánovi Mariánovi Koričovi.

Ladislav Banás