Za Štefanom Macákom (1935 -2014)

Pred niekoľkými dňami nás zastihla smutná správa. Zomrel Štefan Macák, náš dlhoročný člen, aktívny kynológ, cvičiteľ a chovateľ, bez ktorého sme si nevedeli v posledných desaťročiach kynologickú akciu na Slovensku predstaviť.

Poľovnícka kynológia ho podchytila až vo vyššom veku. Psov začal predvádzať v 80 rokoch minulého storočia. Avšak o to intenzívnejšie sa jej venoval. Začínal s anglickými stavačmi ale v posledných desaťročiach sa venoval hlavne chovu, výcviku a predvádzaniu nemeckých krátkosrstých stavačov.

Prvé veľké úspechy získal hlavne s pointrami. Nezabudnuteľný bol výkon jeho suky pointra Arky z Mošnovského letište na MKP 1991 kedy skončil na druhom mieste. Pointer z jeho chovu Aro z Vištuka vyhral v roku 1994 Memoriál Jozefa Kadleca Tento pes sa v tom istom roku umiestnil na druhom mieste na MKP/ vodič Marián Korič/.
Potom už začali v jeho chove ale i pri výcviku prevládať NKS. V roku 1997 sa znovu zúčastnil MKP ale už s NKS Dragou z Polánky a umiestnil sa na 7 mieste , v roku 1998 s NKS Erkou od Kaskád na 5 mieste a roku 2001 si zopakoval druhé miesto na MKP s NKS Feďom Sejal.
Oveľa úspešnejší bol na vrcholových slovenských akciách.
Na Memoriáli Jozefa Kadleca zvíťazil dvakrát . v roku 1998 s NKS Erkou od Kaskád a v roku 2008 s NKS Nikou z Potônskej lúky.
Taktiež na Memoriáli Kolomana Slimáka zvíťazil dvakrát. V roku 1998 s NKS Erka od Kaskád a v roku 2005 s NKS Cilka z Okřešic.
V ostatných rokoch bol aj úspešným chovateľom a psi z jeho chovu sa objavovali na vrcholných klubových ale i celoštátnych akciách. Na Putovnom pohári KCH NKS zvíťazil pes z jeho chovu Andy z Vištuka / v . Dušan Krajčovič/ v roku 2011. Vlani viedol na tejto súťaži sám suku zo svojho chovu Dorku z Vištuka a zvíťazil.
Pes Andy z Vištuka/ v. Dušan Krajčovič/ zvíťazil na MJK roku 2011 .

Za jeho chovateľské a cvičiteľské úspechy ako aj dlhoročné aktivity v chove a predvádzaní NKS bol vyznamenaný najvyššími klubovými vyznamenaniami.
V tomto roku bol tiež ocenený striebornou medailou SKJ za dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj slovenskej kynológie.
Aktívne reprezentoval náš klub aj v zahraničí. Bol pravidelným účastníkom klubových akcií chovateľských klubov NKS v Českej republike. V roku 2013 so svojou sukou Dorkou z Vištuka sa zúčastnil IKP ktorý sa konal v ČR. Taktiež reprezentoval klub Na Dunajskom pohári v Rakúsku kde získal najvyšší počet bodov z našich účastníkov.

V tomto roku napriek problémom ktoré mu prinášalo ochorenie sa snažil naďalej aktívne kynologicky žiť. Pred týždňom sme sa s ním stretli na našej klubovej akcii – Chovných skúškach NKS . Aj keď už s problémami ale so záujmom sledoval prácu psov.
Zákerná choroba ho zastihla uprostred aktívnej kynologickej činnosti. Napriek tomu, že bojoval až do posledných chvíľ kolobeh života je nezastaviteľný. Minulý týždeň odišiel spomedzi nás.

V ostatných rokoch bol neodmysliteľnou a neprehliadnuteľnou postavou na kynologických akciách. Jeho priateľská povaha a vždy dobrá nálada prispievali k pohodovej atmosfére nielen na našich klubových ale aj vrcholových akciách a bude nám veľmi chýbať.

V Štefanovi Macákovi odchádza ďalšia nezabudnuteľná postava staršej generácie kynológov ktorí sa venovali chovu a predvádzaniu stavačov. Jeho prístup k výcviku ale i pohoda pri predvádzaní, rešpektovanie rozhodnutia rozhodcov pri posudzovaní práce jeho psov by mala byť pre mladých a začínajúcich kynológov príkladom.

Česť jeho pamiatke.

Výbor klubu.

Chovné skúšky NKS – 11.10.2014 – Ružindol

Chovné skúšky NKS sme začali organizovať ako prvý chovateľský klub na Slovensku už v roku 1994 , rok po založení klubu. V tomto roku sme teda organizovali už 20 ročník tohto chovateľsky veľmi významného podujatia pre chov NKS.
Centrom chovných skúšok sa znovu stal Ružindol. Na chovné skúšky sa z prihlásených 14 NKS dostavilo 13 – 10 súk a traja psi.
Rozhodcovský zbor tvorili: HR Jozef Benovic, R – Pavol Drobný, Jozef Ruchovanský, Vlastimil Polakovič,

Po vylosovaní sa vodiči rozdelili na dve skupiny . V prvej skupine boli štartovné čísla 1 – 7 ako na prvé disciplíny išli na prácu v pole a druhá skupina – / čísla 8 – 13 išla no vodu. Poľná práca sa konala v Ružindole v rozsiahlom poraste podrastliny po obilovinách. Posudzovali ju Jozaf Benovic a Jozef Ruchovanský. V poraste bolo dostatok zajacov a z pernatej sme do porastu pred skúškami vypustili jarabice. V poraste boli však aj divé bažanty. Väčšina psov ukázala pri hľadaní dobré výkony s výborným vystavovaním. V poli vypadol iba jeden pes na dohľadávke.
Vodné práce sa konali na rybníku v Budmericiach. Posudzovali ich Vlastimil Polakovič a Pavol Drobný. Taktiež väčšina psov ukázala dobrú a chuťovú prácu. Vypadol iba jeden pes na dohľadávke kačice.

Zahájenie ako aj záver skúšok sa konali v areáli RUPOS s.r.o. v Ružindole v peknej zrekonštruovanej budove penziónu.
Chovné skúšky ukončilo 11 z 13 psov. 9 skončilo v I. cene, jeden v druhej a jeden v tretej cene.
Výsledky podľa jednotlivých psov:

 • 1, Griff z Potônskej lúky, v. Marko Held 236 b. I. cena, najlepšia práca na vode.
 • 2, Kiara z Dubovských luhov, v. Ing. Jozef Jursa Csc. 236 b. I. cena, Najlepšie prinášanie,
 • 3, Gina II. z Potônskej lúky, v. Jozef Kovács, 232 bodov, I. cena Najlepšia práca v poli,
 • 4, Cifra z Vištuka, v. Miroslav Rajček 232 b., I. cena
 • 5, Lola z Fančali, v. Adam Bartovič 229 b., I. cena
 • 6, Indi od Blavy, v. Tibor Ruchovanský 229 b. I . cena
 • 7, Bora od lesíka Liskovec, v. Martin Paták 224 b, I. cena
 • 8, Cira z Dvorčanského potoka, v. Ľuboš Nemec, 222 b. , I. cena
 • 9, Lana z Fančali, v. Marián Korič 221 b. , I. cena
 • 10, Dik z Potônskej lúky, v. Lucia Mindáková 219 b., II. cena
 • 11, Fanny Čierny bor, v. Peter Kostelný 207 b., III. cena

Veľké poďakovanie za vynikajúce prostredie vytvorené pre chovné skúšky NKS patrí predovšetkým Ing. Miroslavovi Benkovi, predsedovi PR Škodnej zmar Ružindol a celému kolektívu PZ.

Atmosféru skúšok priblíži fotogaléria.
Ing. Jozef Jursa CSc.

18. ročník MKS – Kálnica – 27 – 28.9.2014

V dňoch 27 – 28 septembra 2014 sa uskutočnil neďaleko Nového Mesta nad Váhom už 18. ročník memoriálu Kolomana Slimáka najvyššej medzinárodnej súťaže stavačov na Slovensku.
Memoriálu v piatok večer predchádzalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule Kolomanovi Slimákovi na dome v ktorom žil.
Slávnostné zahájenie memoriálu sa uskutočnilo v Kalnici kde bolo i centrum súťaže. Lesné práce sa uskutočnili v PZ Kalnica, vodné práce v neďalekej Novej Vsi nad Váhom a práce na poli v Podolí.
Súťaže sa zúčastnilo 22 psov z toho bolo 8 zo zahraničia / 4 Maďarsko a 4 ČR/ a 13 zo Slovenska. Zaujímavosťou bol vysoká účasť maďarských stavačov na súťaži – MKS sa zúčastnilo 5 a 2 MDrS. Najväčšie zastúpenie mali tak ako je už tradíciou NKS ktorých bolo 10, ďalej sa MKS zúčastnili 2 ČF, 1 NDrS, 1 PO a 1 SHS.
Súťaž prebiehal za priaznivého počasia a ukončilo ju 18 psov. V I. cene skončili 3 psi, v II. cene 9 a v III. cene 6 psov.
Nás teší, že v I. cene skončili 2 NKS. Medzi prvými 10 psami bolo 7 NKS.
Najlepší výkon počas obidvoch dní podal Vido Bilice s v. Ladislavom Banásom st. Výbor klubu mu ďakuje za reprezentáciu plemena a gratuluje k víťazstvu.
NKS získali aj všetky špeciálne ceny za najlepšie práce:

 • Vido z Bilice, NKS, v. Ladislav Banás st. získal cenu za najlepšiu prácu v lese.
 • Erma od Drobného NKS, v. Dušan Krajčovič získal cenu za najlepšiu prácu na vode
 • Ciro zo Šurianskeho kopca , NKS v. Otto Banás st. získal cenu za najlepšiu prácu v poli.

Kompletné výsledky MKS tu.

Fotogaléria

Jozef Jursa

49. Memoriál Jozefa Kadleca – 06 – 07.9.2014 – Plavecké Podhradie

49 ročník MJK zorganizovalo PZ Plavecké Podhradie v spolupráci s KCH NKS. Na MJK sa zúčastnilo 18 stavačov z toho bolo 11 NKS.
Memoriál bol výborne zorganizovaný. Práca v lese a v poli sa konala v tesnej blízkosti čo uľahčovalo organizáciu MJK. Priaznivé počasie počas obidvoch dní prispelo k príjemnej atmosféra MJK.
Memoriál ukončilo 12 psov. Výsledky MJK potvrdili dominanciu NKS nad ostatnými plemenami vo všestrannej práci keď 7 psov ukončilo MJK v I. cene – všetko NKS. NKS celkove obsadili prvých 8 miest.

Výsledky MJK:

 • 1, Kiara z Dubovských luhov , NKS, v. Ing. Jozef Jursa CSc I.c 495 bodov, Všestranný víťaz SR, CACT, Najlepšia práca v lese
 • 2, Gama od Blavy, NKS, v. Karol Tollarovič I.c. 480 bodov, R CACT
 • 3, Gor od Blavy, NKS, v. Vlastimil Polakovič I.c 476 bodov
 • 4, Erma od Drobného, NKS, v. Dušan Krajčovič I.c. 475 bodov Najlepšia práca na poli
 • 5, Cira z Vištuka, NKS, v. Zoltán Války I.c. 475 bodov,
 • 6, Vido z Bilice, NKS v. Ladislav Banás st. I.c. 472 bodov Najlepšia práca na vode,
 • 7, Viko z Bilice, NKS, v. MVDr. Jarolím Debrovský I.c, 470 bodov
 • 8, Ciro zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Otto Banás st. II.c. 465 bodov
 • 9, Bonnet zo Zelenej aleje, MKS, Ing. Jana Dovičovičová II.c. 461 bodov
 • 10, Duhaj z Mešínské hájovny, MKS, v. Henrieta Eliášová II.c. 432 bodov,
 • 11, Alademma Jojó, POI, Martin Adámek, II.c. 430 bodov,
 • 12, Duster z Tomešova dvora, NKS, v. Ing. Jozef Telepun II.c. 419 bodov,

FOTOGALÉRIA Z AKCIE

JJ

Všestranné skúšky stavačov – Pohár Klaudiusa Lukáča Sečovce 30.-31.08.2014

Skúšok sa zúčastnilo 12 stavačov. Z pohľadu zastúpenia plemien NKS – 4, SHS – 4, MKS – 1, MDrS – 1, NDrS – 1, WKS – 1. Počas skúšok bolo veľmi príjemné počasie. Terény boli pripravené na veľmi dobrej úrovni. Takmer každý pes mal možnosť preukázať svoje schopnosti pracovať na divej zveri.
Výsledok skúšok potvrdil prevahu NKS v konfrontácii s ostatnými plemenami stavačov. Prvé styri miesta obsadili práve NKS.

 • 1. VIDO z BILICE, Ladislav Banás, I.cena, 480 b., CACT
 • 2. VIKO z BILICE, Jarolím Debrovský, I. cena, 477 b., R-CACT, naj. les
 • 3. GERINO zo ZELENKOVHO DVORA, Marek Banás, I. cena, 464 b., naj. pole
 • 4. DUSTER z TOMEŠOVA DVORA, Jozef Telepun, I. cena, 457 b.

Srdečne gratulujeme

Všestranné skúšky stavačov – Putovný pohár KCHNKS 23.-24. augusta 2014 LS Veľké Zálužie / PS Pata

V sobotu 23. augusta sa od siedmej hodiny začali stretávať účastníci všestranných skúšok vo Veľkom Záluží. Počasie sa zdalo byť ideálne, terény pre skúšky boli pripravené a už sa len očakával začiatok zápolenia. Na skúšky sa dostavilo 12 stavačov. Okrem 9 NKS boli prihlásení aj dvaja MKS a jeden pointer. Prvý deň všetci psi absolvovali lesné disciplíny a z vodných prác ochotu, prinášanie z hlbokej vody a dohľadávanie v tŕstí.

Na nedeľu zostalo posúdiť poľné práce a zostávajúce disciplíny na vode. Rozdelenie rozhodcov na posudzovanie bolo tradičné. V lese po absolvovaní prinášania líšky cez prekážku a pokojnosti na stanovisku sa už vodiči rozdelili na jednotlivé pracoviská. Farby posudzovali Jozef Ruchovanský a Vlastimil Polakovič, drobné disciplíny Marián Korič a Rastislav Macek, na vlečkách Ladislav Banás ml. a Ján Kolenič. Po ukončení lesných prác rozhodcovia z vlečiek a drobných posúdili technické disciplíny na vode.

V nedeľu potom vodné práce dokončili rozhodcovia z farieb a ostatní si rozdelili poľné práce. Tento už 8. ročník klubových VSS a 6. ročník Putovného pohára KCHNKS sľuboval výbornú súťaž. Z 12 psov boli na farbe nahlásení 4 oznamovači, 2 hlásiči a 6 vodiči. Na farbách všetci psi splnili svoje úlohy tak, ako nahlásili. Okrem toho všetci absolvovali lesné práce v I. cene a len jeden pes v druhej cene. Na vodných disciplínach však úspešnosť nebola taká veľká a do druhého dňa postúpilo 8 psov. Na druhý deň už všetci bez väčších problémov dokončili skúšky. Tesne pred vyhlásením výsledkov skúšok ešte predseda klubu Jozef Jursa odovzdal pánom Ladislavovi Banásovi a Mariánovi Valentovi malú pozornosť za výborne pripravené skúšky.

Výsledok skúšok už potom predniesol hlavný rozhodca.
1.ERMA od Drobného, NKS, Dušan Krajčovič, I.cena, 495 bodov, CACT
2.CIRO zo Šurianskeho kopca, NKS, Otto Banás, I.cena, 490 dobov, R-CACT
3.KIARA z Dubovských luhov, NKS, Jozef Jursa, I.cena, 485 bodov
4.GERINO zo Zelenkovho dvora, NKS, Marek Banás, I.cena, 475 bodov
5.AMON-RÉ Arline Hunter, NKS, Zoltán Nagy, I.cena, 474 bodov
6.AIDEN z Gessayovho chotára, MKS, Juraj Ďurďovič, I.cena, 441 bodov, CACT
7.GAMA od Blavy, NKS, Karol Tollarovič, II.cena, 471 bodov
8.DUHAJ z Mešinské hájovny, MKS, Henrieta Eliášová, II.cena, 406 bodov
Najlepšie pole – ERMA od Drobného
Najlepšia voda – AMON-RÉ Arline Hunter
Najlepší les – CIRO zo Šurianskeho kopca

Dušan Krajčovič sa stal už dvojnásobným víťazom Putovného pohára KCHNKS, našej najvyššej klubovej súťaže.
Ďakujem všetkým vodičom, všetkým divákom za účasť na týchto skúškach.
Rozhodcom za správne rozhodovanie.

Najväčšia vďaka však patrí organizátorom, ktorí pre nás tento výborný závod pripravili. Prvý deň a celú kooperáciu zabezpečil Ladislav Banás. Vynikajúce podmienky nám poskytla PS Pata na čele s pánom Mariánom Valentom. V Pate nás domáci privítali v krásnom areáli poľovníckeho domu aj so starostom obce. O rozhodcov aj vodičov bolo veľmi dobre postarané. Výborne pripravené porasty, vedúci disciplín si plnili úlohy na 100% a po celý deň veľmi príjemná atmosféra. Všetci si mohli užiť veľmi pekné momenty a za to im patrí veľká vďaka. Nakoniec domáci PS Pata venoval prvým trom aj vecné ceny. Ešte raz chcem týmto ľuďom vysloviť veľkú vďaku.

Galéria z akcie je tu
Ladislav Banás ml.
Hl. rozhodca

Memoriál Bohuslava Zemka

26.8.2014 Počas víkendu 23.-24.08.2014 organizoval klub chovateľov hrubosrstých stavačov 8.ročník Memoriálu Bohuslava Zemka. Na našu veľkú radosť zvíťazila HOPE z Dropieho dvora vedená Gabrielom Skladanom. Hope získala v prvej cene 500 bodov, CACIT a CACT. Na šiestom mieste skončila CIRA z Vištuka vedená Zoltánom Valkym. Cira získala v prvej cene 470 bodov a titul R-CACT. Vodičom srdečne gratulujeme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho klubu a plemena.

26. ročník Memoriálu Dr. Jindřicha Steinitze

V dňoch 15.-17.augusta 2014 sa na Morave v Sitbořiciach konal 26. ročník MJS. Túto medzinárodnú súťaž pravidelne každé dva roky organizuje klub KCHNKO Praha. Steinitz sa teší pomerne veľkej popularite a návšteve aj vodičov zo zahraničia.

V piatok sa na losovanie dostavilo 24 nemeckých krátkosrstých stavačov. Z toho 5 vodičov zo Slovenska, 2 z Nemecka a z Rakúska, 1 zo Slovinska a Ukrajiny. Memoriál bol tradične výborne pripravený. Z 24 zúčastnených psov skúšky absolvovalo 22 a až 16 v prvej cene. Výsledky demonštrujú naozaj brilantnú úroveň predvedených psov. Realita však bola absolútne odlišná od výsledkov. Spôsob posudzovania vôbec nedosahoval parametrov, ktoré si skúšky so zadávaním titulu CACIT vyžadujú. Teda vysoko výkonné psy nemali ani tú najmenšiu šancu vyniknúť, preukázať rozdiel kvalít a úroveň výcviku. V konečnom hodnotení skončili v poli porazených so slušným bodovým ziskom a prvou cenou. Toto je však veľmi málo. Len dúfajme, že tento spôsob posudzovania sa nestane trendom a nevrhne zlé svetlo na kraťasársku obec.
Poďakovať sa treba všetkým naším vodičom, že so svojimi psami cestovali do Čiech a prezentovali náš chov a svoje cvičiteľské umenie na tomto medzinárodnom fóre. Opäť ukázali vysokú úroveň našich nemeckých krátkosrstých stavačov.

Svoje ale aj slovenské farby prišli hájiť na MJS Gabriel Skladan a Hope z Dropieho dvora, Ján Kolenič a Jas z Dubovských luhov, Karol Tollarovič a Gama od Blavy, Dušan Krajčovič a Erma od Drobného a tiež Ladislav Banás a Vido z Bilice.

Konečné výsledky na www.kratkosrstyohar.cz

Ladislav Banás ml.

Zoznam prijatých psov na VSS

1. Viko z Bilice, NKS, Jarolím Debrovský
2. Vido z Bilice, NKS, Ladislav Banás
3. Ciro zo Šurianskeho kopca, NKS, Otto Banás
4. Gama od Blavy, NKS, Karol Tollarovič
5. Gerino zo Zelenkovho dvora, NKS, Marek Banás
6. Erma od Drobného, NKS, Dušan Krajčovič
7. Amon-ré, Arline hunter, NKS, Zoltán Nagy
8. Brit zo Šurianskeho kopca, NKS, Ladislav Novák
9. Kiara z Dubovských luhov, NKS, Jozef Jursa
10. Alademma Jojó, POI, Martin Adámek
11. Aiden z Gessayovho chotára, MKS, Juraj Ďurďovič
12. Duhaj z Měšinské hájovny, MKS, Henrieta Eliášová

20. ročník Moravskoslezského pohára (VSS – CACT, R-CACT)

V dňoch 09.-10.08.2014 sa v Kojetíne pri Kroměříži uskutočnil 20. ročník Moravskoslezského pohára (VSS – CACT, R-CACT). V konkurencii 23 stavačov sa nestratili ani naši vodiči so svojimi psami.

V konečnom poradí na 6. mieste s počtom bodov 482 v prvej cene sa umiestnil Vido z Bilice – v. Ladislav Banás, na 8. mieste s počtom bodov 478 v prvej cene sa umiestnila Hope z Dropieho dvora – v. Gabriel Skladan. Vido získal ocenenie za najlepšiu prácu v lese.
Vodičom gratulujeme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu KCHNKS.

Klubové špeciálne skúšky vodnej práce stavačov 03.08.2014 Báb

Ostatnou plánovanou klubovou akciou boli Skúšky vodnej práce. Vždy sme ich organizovali v spolupráci s pánom Jozefom Stankom a miestnym PZ.
Tentoraz sa na skúšky prihlásilo 14 psov, ráno sa dostavilo 13. Z toho 5 NKS, 2 ČF, 2 SHS, 2 MKS, 1 POI a 1 LRT. Marián Korič a Jozef Kovács posudzovali disciplíny na voľnej hladine a sliedenie za živou kačicou, Vlastmil Polakovič a Ladislav Banás ml. posudzovali rákosové disciplíny. Vďaka vodičom a ich zverencom mali tieto skúšky veľmi vysokú úroveň. V drvivej väčšine boli predvádzané veľmi kvalitné výkony. Tento fakt je zrejmý aj z výsledkov skúšok.
Konečné poradie bolo nasledovné:

 • 1.AMON-RÉ ARLINE HUNTER, NKS, v. Zoltán Nagy, 108 bodov
 • 2.KIARA z DUBOVSKÝCH LUHOV, NKS, v. Ing. Jozef Jursa CSc., 108 bodov
 • 3.LARSON z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ, SHS, v. Ing. Michal Urban, 108 bodov
 • 4.BRIXI z WAITOVHO LOMU, MKS, v. Ing. Lujza Strnisková, 105 bodov
 • 5.MADY MAHOLÁNSKY LES, SHS, v. Branislav Ábelovský, 105 bodov
 • 6.ERMA od DROBNÉHO, NKS, v. Dušan Krajčovič, 105 bodov
 • 7.ESO CEROHÁZ A+P, ČF, v. Pavol Záhorec, 102 bodov
 • 8.AIDEN z GESSAYOVHO CHOTÁRA, MKS, v. Juraj Ďurďovič, 102 bodov
 • 9.EROS od DROBNÉHO, NKS, v. Tibor Tóbi, 102 bodov
 • 10.GRIFF z POTÔŇSKEJ LÚKY, NKS, v. Marko Held, 101 bodov
 • 11.BAKCHUS ARUZANNIS, LRT, v. Dávid Lelkes, 94 bodov
 • 12.PART WK-SB, POI, v. Ladislav Berecz, 93 bodov
 • 13.LEJLA MAHOLÁNSKY LES, ČF, v. Mikuláš Ižo, 69 bodov – II. cena

Touto cestou sa chcem poďakovať rozhodcom za posudzovanie. Vodičom vysloviť veľkú vďaku za disciplínu na skúškach, čím prispeli k naozaj k zdarnému priebehu tohto klubového podujatia a zagratulovať im k úspechu. V mene výboru klubu chovateľov Nemeckého krátkosrstého stavača patrí úprimná vďaka za ochotu a ústretovosť pripraviť túto akciu pánovi Jozefovi Stankovi a jeho kolektívu.

Fotky z akcie si môžete pozrieť tu:::

HR – Ladislav Banás ml.

Jesenné skúšky stavačov Šúrovce – 28.06.2014

Krásne slnečné počasie, ktoré nás vítalo ráno na futbalovom ihrisku v Šúrovciach bolo síce príjemné pre vodičov a organizátorov ale pre psov neveštilo nič dobré. Predpovedalo krásny ale horúci letný deň . Našťastie cez deň fúkal mierny, pomerne chladný vietor, ktorý uľahčoval pobyt na slnku po celý deň.
Priestory zrazu boli výborne pripravené pre zahájenie skúšok. Krásne upravené ihrisko a pred tribúnou pripravený priestor na zahájenie. Spoločenské priestory v administratívnej budove boli k dispozícii účastníkom JSS a pred ňou boli upravené priestory na sedenie účastníkov a občerstvenie. Každý účastník jesenných skúšok sa v takomto prostredí určite cítil príjemne.
O skúšky bol od uverejnenia propozícii na webovej stránke klubu enormný záujem mali sme prihlásených s náhradníkmi 19 psov a viacerých záujemcov sme už museli odrieknuť. Nakoniec sa ráno na skúšky dostavilo 16 účastníkov, teda počet s ktorým sme aj pri požiadavke na rozhodcov počítali.
Pri slávnostnom zahájení predseda PZ a starosta obce PhDr. M. Náhlik privítal účastníkov a odovzdal upomienkové predmety predsedovi klubu a rozhodcom. Potom hlavný rozhodca Rastislav Macek predstavil zbor rozhodcov a oboznámil účastníkov s pokynmi a organizáciou skúšok. Po kontrole čipovania a losovaní rozdelil účastníkov do skupín a účastníci sa rozišli do revírov.
Prácu psov ako som už uviedol sťažovala vysoká teplota na slnku. Napriek tomu boli výkony psov pomerne dobré a psi boli dobre pripravené na skúšky. Svedčí o tom aj výsledok skúšok. Zo 16 zúčastnených psov – 13 skončilo v I. cene, 1 v III. cene a 2 vypadli.
Záver skúšok sa znovu uskutočnil na futbalovom ihrisku kde sa mohli všetci účastníci občerstviť výborným gulášom z diviny pripraveným miestnym PZ Váh Šúrovce.
Výsledky skúšok podľa jednotlivých psov boli nasledovné:

 • 1, Indy od Blavy. NKS, v. Tibor Ruchovanský 245 b, I. c. CACT
 • 2, Kiara z Dubovských luhov. NKS , v. Ing. Jozef Jursa CSc 245 b., I. c. R CACT
 • 3, Hope z Dropieho dvora, NKS, v. Gabriel Skladan 245 b., I. c.,
 • 4, Gina II. z Potônskej lúky, NKS. V. Jozef Kovács, 242 b., I. c.,
 • 5, Bolt z Jirgalova dvora, MKS, v. Ondrej Holický 241 b., I. c., CACT,
 • 6, Lina Jantar Devil, MKS, v. Barbora Krčmárová 240 b., I.c., R CACT
 • 7, Atos Artemis Moravia, MKS, v. Barbora Krčmárová 240 b., I. c.,
 • 8, Ambra Grey Tail, WKS, v. Ladislav Banás st. 237 b., I.c., CACT
 • 9, Bella z Budmeríc, NKS, v. Andrej Horváth 232 b., I. c.,
 • 10, Kora z Dropieho dvora, NKS, v. Gabriel Skladan 228 b., I. c.,
 • 11, Dik z Potônskej lúky. NKS, v. Lucia Mindáková 222 b., I. c.,
 • 12, Kráska Dru – Wyd, SHS. V. MVDr. Radomír Kriek 212 b., I. c., CACT
 • 13, Ero Bullmops, NDrS, v. Dávid Lelkes 210 b., I. c., CACT
 • 14, Cézar z Budmeríc, NKS, v. Adrián Polakovič, 186 b., III. c.,

Na záver je nutné poďakovať PZ Váh Šúrovce za poskytnutie revíru a vynikajúcu prípravu prostredia pre skúšky. Hlavnú zásluhu na tom má bezosporu predseda PZ PhDr. M. Náhlik ,ktorému aj týmto spôsobom chceme poďakovať. Bez podpory kynológie zo strany jednotlivých PZ a tiež podpory konkrétnych ľudí, ktorý môžu tento proces ovplyvniť je ďalšie napredovanie poľovníckej kynológie nepredstaviteľné.

FOTOGRAFIE Z AKCIE – GALÉRIA TU

Hlavný rozhodca Rastislav Macek

Klubová výstava NKS Radošovce -11.5.2014

Klubová výstava NKS sa uskutočnila v tradičnom termíne v polovice mája v Radošovciach. Na výstavu bolo prihlásených 23 NKS. Menej ako v minulom roku.

V tomto roku nám neprialo počasie. Dážď od rána znepríjemňoval pobyt na výstave nielen vodičov zo psami ale aj návštevníkov. Raňajšie prehánky prešli na obed do trvalého dažďa a ovplyvnil tak návštevnosť ale aj celkový priebeh výstavy.
Celkove bolo na tejto už tradičnej združenej výstave stavačov, ktorej súčasťou je aj naša klubová výstava 240 psov . Je to úspech aj vzhľadom na to, že prvýkrát bolo nahlasovanie a spracovanie katalógu spracovávané systémom „online“.
Pokiaľ sa týka kvality vystavených NKS úroveň bola priemerná. Celkom bolo zadaných 14 výborných 7 veľmi dobrých a 2 dobré.

Z nedostatkov ktoré sa najviac vyskytovali to bola hlavne pevnosť hornej línie a pohyb. Čiastočne sa zlepšilo utváranie hláv . Priaznivo môžeme tiež hodnotiť povahy nakoľko sa medzi predvádzanými psami prakticky nevyskytli bojazlivejší psi. Mierne sa zhoršuje zafarbenie oka keď u väčšiny psov bolo oko svetlohnedé.

Zvíťazil pes zo známeho maďarského chovu Malomkozi – Malomkozi Diabolo chovateľa Istvána Nagya.
V tomto roku bola hlavným sponzorom výstavy f. Royal canin od ktorej víťazi jednotlivých súťaží ale aj BOB dostali kvalitné krmivo.

FOTOGALÉRIA Z AKCIE TU

 

Klubová výstava 2014 – Radošovce – 11. 5. 2014
Nemecký krátkosrstý stavač Rozhodca: Ing. Jozef Jursa CSc.
Počet prihlásených psov: 23
Počet zúčastnených psov 23

Psy:

Trieda mladých:
19, Ariel Max z Banásovho dvora , SPKP 6936. ul. 10.4.2013 V1, CAJC,
O.: Max vom Theelshof M.: Alexa spod Agátov
Ch + maj.: Ladislav Banás,

20, Buck vom Lordhoff, JR 724285, NKD, ul. 08.06.2013 V4
O.: Larson M. Azra
Ch + maj.: Kosanic Milos + Lenka,

21, Cit z Budmeríc, SPKP 6947, ul. 28.04.2013 VD
O.: Marley ze Štípek M.: Fera z Dubovských luhov
Chov.: Alojz Šebo Maj.: Jozef Ištvanec

22, Leo z Fančali, SPKP 6939, ul. 13,05.2013 V3
O.: Marley ze Štípek M.: Daffy Čierny bor
Chov.: Marián Korič Maj.. Ján Kolenič,

23, Lesan Vlčí hrdlo, SPKP 7001, ul. 10.05.2013 VD
O.: Pax z Potônskej lúky M.: Chantal Vlčí hrdlo
Chov.. Ruprecht Jiří Maj.: František Jánoš,

24, Žoli Budafa, SPKP 6923, ul. 16.03.2013 V2
O.: Nox z Bilice M.: Vali z Potônskej lúky
Chov.. Nagy Ľudovít maj.: Abrahám Norbert

Trieda stredná:
25, Griff z Potônskej lúky, SPKP 6867, ul. 15.07.2012 VD2
O.: Ivan di san Fiorano M.. Viki z Potônskej lúky
Chov: Jozef Kovács Maj.: Held Marko

26, Malomkozi Diabolo, MET 7645, ul.. 10.06.2012 V1,CAC,KV,BOB,
O.: Obelix z Csarnego dworu, M.: Malomkozi Janka
Chov: Nagy Istvan Maj.: Szunyog Peter

27, Moon z Dropieho dvora, SPKP 6884, ul. 15.09.2014 D
O.: Noro zo Starých levíc M.: Cina Špalíček
Chov + maj.: Skladan Gabriel

Trieda otvorená:

28, Dik z Potônskej lúky, SPKP 6643, ul. 14.03.2011 V1
O.: Jorbaháti Nimród Dicso M.: Olin z Potônskej lúky
Chov.: Jozef Kovács maj.. Mindáková Lucia,

29, Gerino zo Zelenkovho dvora, SPKP 6649, ul.. 19.03.2011 VD3
O.: Rek Tišnov na Morave M.: Darka z Dubovských luhov
Chov.: Zelenka Juraj Maj.: Vozár Jozef

30, Vido z Bilice, SPKP 6792/14, ul.. 18.04.2012 VD2
O.: Chan Kořenice M.: Rana z Bilice,
Chov.: Zechmeister Ondrej Maj.: Banás Ladislav

Suky:

Trieda mladých:

31, Cassie z Budmeríc, SPKP 6950, ul. 28.04.2013 V3
O.: Marley ze Štípek M. Fera z Dubovských luhov
Chov.: Šebo Alojz Maj.: Almási Miloš

32, Coffee z Budmeríc, SPKP 6952, ul. 28.04.2013 D
O.: Marley ze Štípek M.: Fera z Dubovských luhov
Chov.: Alojz Šebo Maj.: Tomašovič Dominik

33, Lana z Fančali , SPKP 6941, ul. 13.05.2013 V2
O.: Marley ze Štípek M.: Daffy Čierny bor
Chov.: Marián Korič Maj.: Korič Marián

34, Lola z Fančali, SPKP 6943, ul. 13.05.2013 V1, CAJC
O.: Marley ze Štípek M.: Daffy Čierny bor
Chov.. Marián Korič Maj.: Bartovič Adam,

Trieda stredná:

35, Adelheid Arline Hunter, SPKP 6858, ul. 24.06.2012 V2, RCAC
O.: Avaline Poker M.: Heriet ze Štípek
Chov.: Hetlfleišové Eva a Lenka, Maj.: Bartko Michal,

36, Ava Arline Hunter, SPKP 6860, ul.: 24.06.2012 V1,CAC,KV
O.: Avaline Poker M.: Heriet ze Štípek,
Chov.: Hetlfleišová Eva a Lenka, Maj.: Kosanic Miloš a Lenka

Trieda otvorená:

37, Bella z Budmeríc, SPKP 6802, ul. 11.04.2012 V2, RCAC
O.: Eron od Blavy M.: Fera z Dubovských luhov
Chov.: Alojz Šebo Maj.: Horváth Andrej

38, Bonnie od Struhy, SPKP 6835, ul. 16.06.2012 V1, CAC
O.: Atos z Potônskej lúky M.: Daffy Čierny bod,
Chov.: Macek Rastislav Maj.: Macek Rastislav

39, Gerda u Vištuka, SPKP 6840, ul.: 24.06.2012 VD
O.: Jorbaháti Nimród Dicso M.: Nika z Potônskej lúky
Chov.. Macák Štefan Maj.: Korič marián + Jánoš Ivan

40, Hedr z Gruntu, Clp/KO/79782, ul. 20.02.2012 VD4
O.: Amor Liškuv Liol M.: Elza V.G.
Chov.: Ochman Rudolf Maj.: Haššan Tibor + Ochman Rudolf

41, Jurta Garamparty, SPKP 6904, ul.: 17.09.2012 V3
O.: Jozbaháti Nimród Dicso M.: Bára Mervov dvor
Chov.: Stríbik Jozef Maj.: Merva Ľubomír

Ing. Jozef Jursa CSc.
Rozhodca

Jarné skúšky vlôh – súťaž o „Cenu jarného víťaza“ 1.05.2014 – Horná Potôň

V tomto roku sme sa na JSV opäť stretli v Hornej Potôni. PZ Horná Potôň nám znovu vyšlo v ústrety a poskytlo revír na uskutočnenie Klubových jarných skúšok vlôh a súťaže o „Cenu jarného víťaza“.
Pekné slnečné ráno nás privítalo na futbalovom ihrisku v Hornej Potôni kde bol zraz účastníkov. Spolu sa na JSV prihlásilo a ráno prišlo 13 účastníkov z toho 12 viedlo NKS. Vďaka Jozefovi Kovácsovi – výcvikárovi klubu a členovi tunajšieho PZ bolo všetko ráno pripravené k zahájeniu. Po krátkom zahájení, losovaní a organizačných pokynoch sa účastníci rozišli do revíru. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín – skupinu s vylosovanými číslami 1-6 posudzoval Ing. Jozef Jursa a Rastislav Macek a druhú skupinu s číslami 67 – 13 posudzovali J. Benovic a V. Polakovič.

Prvá skupina hľadala v poraste jarného jačmeňa , ktorý bol na hľadanie ideálny a druhá v poraste pšenice ktorá bola na hranici únosnej výšky. Pri nedostatku zveri sme mali pripravené jarabice ktoré sme v prvej skupine využili na vyskúšanie vystavovania. Druhá skupina mala dostatok divej pernatej zveri. V obidvoch skupinách bol dostatok zajacov.

Jarné skúšky ukončilo 9 psov . Osem v I. cene ,a 1 v II. cene. Neobstáli 4 psi
Do baráže o Cenu jarného víťaza boli vybraní dvaja psi – Irenka Iris od Blavy v. Ľubomír Hlavička a Žoli Budafa v. Norbert Abrahám Veľký Meder. V baráži Irenka Iris od Blavy ukázala rýchlejší štýlovejší beh a stala sa Jarným víťazom 2014.

Atmosféru súťaže približuje niekoľko fotografii.
Za výbornú prípravu skúšok ´dakujeme kolektívu PZ Horná potôň a predovšetkým výcvikárovi klubu Jozefovi Kovácsovi.

Ing. Jozef Jursa CSc.
Hl. rozhodca.

Jarný FT kontinentálnych stavačov – Dolné Dubové 13.IV. 2014

V tomto roku vďaka nepozornosti výboru pri výbere termínu jarného klubového FT kontinentálnych stavačov nastali zmätky s termínom organizovania akcie. Napokon po zistení, že pôvodný termín koliduje s Veľkonočnou nedeľou sa termín FT ustálil na 13.IV.2014.

Vzhľadom na priebeh tohtoročnej jari to bolo aj šťastné riešenie, pretože napriek skorému termínu porasty boli na hranici únosnej výšky a o týždeň neskôr už budú lucerna ale i ozimná pšenica v ktorej prebehol field trial príliš vysoké.

Field trialu sa zúčastnilo 17 psov – 14 NKS a 3 MKS. 5 psov súťažilo v derby a 12 na field triale pre dospelých psov. Účasť veľmi solídna vzhľadom na to, že Klub anglických stavačov organizoval v tomto istom termíne medzinárodný FT. V poraste pšenice boli jarabice a psi ktorí sa dostali do zveri mohli ukázať svoje vlohy. Field trial ukončili traja psi. Väčšina ostatných psov vypadla na pokoji pred zverou. Niekoľko psov nenašlo zver.

Field trial úspešne ukončili:

 • Gina II. z Potônskej lúky , NKS, v. Jozef Kovács VD
 • Kiara z Dubovských luhov , NKS, v. Ing. Jozef Jursa, CSc. VD
 • Agus vom Alten Pressburg, MKS, v- Igor Lipták D

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.
Nová fotogaléria z akcie tu

Zvod mladých psov – 6.IV. 2014, Trnava –Kamenný mlyn

Dňa 6.IV.2014 sa uskutočnila v Trnave Kamennom mlyne už tradične prvá klubová akcia v roku „ Jarný zvod mladých psov“. Napriek poklesu zápisov šteniat v uplynulom roku sa okcie zúčastnil pomerne pekný počet psov.
Celkom sa akcie zúčastnilo 24 mladých psov a 2 šteňatá.
V úvode zvodu sa predstavili nové chovné psy. Car Hastrmánek a Vido z Bilice. Potom poradca chovu Marián Korič hodnotil jednotlivých mladých psov. Zúčastnení jedinci boli rozdelení do dvoch kategórii a Ing. Jursa robil výber najkrajších jedincov na zvode. V záverečnom kruhu sa predstavilo 5 mladých súk a 6 mladých psov.
Prajeme všetkým majiteľom mladých NKS ktorí sa zúčastnili zvodu úspešnú výstavnú a skúškovú sezónu 2014. Veríme, že sa so všetkými stretneme na klubovej výstave a klubových skúškach.

Niekoľko fotografií zo zvodu si môžete pozrieť v galérii.

Vyhodnotenie súťaže o najúspešnejšieho NKS v roku 2013

Rok 2013 všeobecne bol poznamenaný poklesom účasti psov na skúškach. Teší nás však, že NKS na vrcholových skúškach a súťažiach zaznamenávajú stále najvyššie percentuálne zastúpenie psov a umiestňujú sa na popredných miestach. Potvrdzuje to výkonnosť NKS a jeho obľubu medzi špičkovými cvičiteľmi stavačov.

Z hľadiska súťaže o najlepšieho NKS v roku boli rozhodujúce hlavné súťaže na Slovensku a to MJK a MKS. Jas z Dubovských luhov ktorý vyhral obidve tieto súťaže tým získal taký počet bodov ktorý sa už ťažko doháňal.

Brit zo Šurianskeho kopca napriek tomu, že absolvoval enormné množstvo súťaží bol tak odsunutý na druhé miesto .
Na treťom mieste sa umiestnila kvalitná suka Dorka z Vištuka, ktorá zvíťazila na klubových VSS . Na vrcholných súťažiach ju však opustilo skúškové šťastie a bodový zisk z jednotlivých súťaží stačil iba na tretie miesto.

 • I. Jas z Dubovských luhov, vodič Ján Kolenič 198 bodov
 • II. Brit zo Šurianskeho kopca, vodič Otto Banás st. 182 bodov
 • III. Dorka z Vištuka, vodič Štefan Macák 163 bodov

Fotogaléria víťazov tu.

Vodičom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu plemena a klubu.

Výbor klubu

Výročná členská schôdza KCH NKS – 2.3.2014 – Budmerice

Výročná členská schôdza Klubu chovateľov NKS sa v tomto roku konala v Budmericiach. V kultúrnom dome v Budmericiach sa v nedeľu doobeda začali schádzať členovia Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov na svoju výročnú členskú schôdzu ktorá sa tradične koná začiatkom marca. Na výročnej členskej schôdzi sa zišlo 82 členov klubu.
V priebehu programu informovali funkcionári klubu vo svojich správach o činnosti klubu , finančnej situácii, situácii v chove NKS, stave členskej základne. Klub v uplynulom roku riadil klub v novom zložení. Vo voľbách začiatkom roku boli do výboru zvolený 4 noví členovia. Výbor klubu zorganizoval 9 klubových akcií. Zorganizoval tiež oslavy 20. výročia klubu.

V oblasti chovu došlo v roku 2013 k poklesu zápisov NK oproti predchádzajúcemu roku ale napriek tomu zostal NKS plemenom s najvyšším počtom zápisov medzi stavačmi. Vo finančnej oblasti skončilo hospodárenie klubu za rok 2014 ako vyrovnané

Výbor navrhol pre rok 2014 úpravy podmienok do chovu a tieto boli členskou schôdzou schválené. Ide o nasledovné zmeny.:
1, Z hľadiska podmienok chovu v exteriéri pes i suka musia absolvovať klubovú výstavu.
2, Zaviedlo sa povinné testovanie psov i súk na dysplaziu bedrových kĺbov. Toto vyšetrenie je povinné pre všetkých jedincov zaraďovaných do chovu po 1.I.2014 a posúdenie röntgenových snímok môže byť vykonané iba tromi vybranými veterinárnymi lekármi a musí skončiť s výsledkom maximálne B2.

Pred diskusiou bolo odovzdané ocenenie vodičom troch najúspešnejších jedincov NKS v roku 2014. V rámci tejto súťaže sa v čele umiestnili:

 • 1, miesto Jas z Dubovských luhov Ján Kolenič – 198 bodov
 • 2, miesto Brit zo Šurianskeho kopca Otto Banás 182 bodov
 • 3, miesto Dorka z Vištuka Štefan Macák 163 bodov

V rámci diskusie boli podané návrhy na zvýšenie členského ale predložené návrhy z pléna neboli členskou schôdzou schválené.
Na záver schôdze bolo podané občerstvenie pripravené členmi PZ Budmerice.

Fotogaléria z podujatia.

Ing. Jozef Jursa CSc.
Predseda klubu.