Správy z klubových akcií

Výročná členská schôdza KCH NKS - 08.03.2015 Mojmírovce.

Výročná členská schôdza KCH NKS sa uskutočnila v Poľovníckom dome PZ Mojmírovce. Pekne pripravená a vykúrená sála privítala 70 členov klubu, ktorí sa zišli aby prerokovali činnosť klubu za uplynulé obdobie ale aj plán činnosti na rok 2015.

V úvode výročnej členskej schôdze poprial predseda klubu Ing. Jursa prítomným ženám všetko najlepšie k MDŽ a odovzdal im malú pozornosť . Potom členská schôdza prebiehala poľa stanoveného programu. Predseda klubu a jednotlivý členovia výboru informovali o činnosti na ich úsekoch.

Po ekonomickej stránke je klub stabilizovaný a už niekoľko rokov má vyrovnané finančné hospodárenie. Podobne to bolo aj v roku 2014 ktorý klub ukončil s miernym prebytkom.

V pláne práce na rok 2015 sa predpokladá s organizovaním pravidelných akcií klubu a navyše bude klub organizovať akciu Svetového klubu NKS – VSS - Dunajský pohár.

Výbor informoval o aktivitách ktoré v tomto smere vykonal a o plánovanej organizácii akcie.

V chove boli do chovu zaradení traja psi a dvaja psi boli z chovu vyradený. Počet zapísaných šteniat za rok 2014 oproti predchádzajúcemu roku mierne poklesol ale NKS boli naďalej plemenom s najvyšším počtom zápisom medzi stavačmi.

Na výročnej členskej schôdzi boli odovzdané ocenenia vodičom, ktorí sa so svojimi psami umiestnili na chovných skúškach 2014 na čelných miestach. Vyhodnotená bola tiež súťaž o najlepšieho NKS v roku 2014. Výsledky súťaže boli nasledovné:

1. miesto – Vido z Bilice v. Ladislav Banás st. 166 bodov.

2, miesto – Kiara z Dubovských luhov, v. Ing. Jozef Jursa CSc. 142 bodov,

3, miesto – Erma od Drobného, v. Dušan Krajčovič, 127 bodov,

V diskusii boli prediskutované niektoré otázky okolo organizácie Súťaže o Dunajský pohár a nominácie našich psov na túto súťaž. Prednesený bol tiež návrh na úpravu poplatkov za inzeráty na stránke KCH NKS, ktorý bol schválený a je uverejnený na tejto stránke v poplatkoch.

Na záver schôdze bol schválený rozpočet klubu na rok 2015, plán práce a návrh uznesení z VČS.

Ing. Jozef Jursa CSc.

 

Fotogaléria

 

Za Štefanom Macákom (1935 -2014)

Pred niekoľkými dňami nás zastihla smutná správa. Zomrel Štefan Macák, náš dlhoročný člen, aktívny kynológ, cvičiteľ a chovateľ, bez ktorého sme si nevedeli v posledných desaťročiach kynologickú akciu na Slovensku predstaviť.

Poľovnícka kynológia ho podchytila až vo vyššom veku. Psov začal predvádzať v 80 rokoch minulého storočia. Avšak o to intenzívnejšie sa jej venoval. Začínal s anglickými stavačmi ale v posledných desaťročiach sa venoval hlavne chovu, výcviku a predvádzaniu nemeckých krátkosrstých stavačov.

Prvé veľké úspechy získal hlavne s pointrami. Nezabudnuteľný bol výkon jeho suky pointra Arky z Mošnovského letište na MKP 1991 kedy skončil na druhom mieste.   Pointer z jeho chovu Aro z Vištuka vyhral v roku 1994  Memoriál Jozefa Kadleca Tento pes sa v tom istom roku umiestnil  na druhom mieste na MKP/ vodič Marián Korič/.
Potom už začali v jeho chove ale i pri výcviku prevládať NKS. V roku 1997 sa znovu zúčastnil MKP ale už s NKS Dragou z Polánky a umiestnil sa na 7 mieste , v roku 1998 s NKS Erkou od Kaskád na 5 mieste a  roku 2001 si zopakoval druhé miesto na MKP s NKS Feďom Sejal.
Oveľa úspešnejší bol na vrcholových slovenských akciách.
Na Memoriáli Jozefa Kadleca zvíťazil dvakrát . v roku 1998 s NKS Erkou od Kaskád a v roku 2008 s NKS Nikou z Potônskej lúky.
Taktiež na Memoriáli Kolomana Slimáka zvíťazil dvakrát. V roku 1998 s NKS Erka od Kaskád a v roku 2005 s NKS Cilka z Okřešic.
V ostatných rokoch bol aj úspešným chovateľom a psi z jeho chovu sa objavovali na vrcholných klubových ale i celoštátnych akciách. Na Putovnom pohári KCH NKS zvíťazil pes z jeho chovu Andy z Vištuka / v . Dušan Krajčovič/ v roku 2011. Vlani viedol na tejto  súťaži  sám suku zo svojho chovu Dorku z Vištuka a zvíťazil.
Pes Andy z Vištuka/ v. Dušan Krajčovič/ zvíťazil na MJK  roku 2011 . 

Za jeho chovateľské a cvičiteľské úspechy ako aj dlhoročné aktivity v chove a predvádzaní NKS bol vyznamenaný najvyššími klubovými vyznamenaniami.
V tomto roku bol tiež ocenený striebornou medailou SKJ za dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj slovenskej kynológie.
Aktívne reprezentoval náš klub aj v zahraničí. Bol pravidelným účastníkom klubových akcií chovateľských klubov NKS v Českej republike. V roku 2013 so svojou sukou Dorkou z Vištuka sa zúčastnil IKP ktorý sa konal v ČR. Taktiež reprezentoval klub Na Dunajskom pohári v Rakúsku kde získal najvyšší počet bodov z našich účastníkov.

V tomto roku napriek problémom ktoré mu prinášalo ochorenie sa snažil naďalej aktívne kynologicky žiť. Pred týždňom sme sa s ním stretli na našej klubovej akcii – Chovných skúškach NKS . Aj keď už s problémami ale so záujmom sledoval prácu psov.
Zákerná choroba ho zastihla uprostred aktívnej kynologickej činnosti. Napriek tomu, že bojoval až do posledných chvíľ kolobeh života je nezastaviteľný. Minulý týždeň odišiel spomedzi nás.

V ostatných rokoch bol neodmysliteľnou a  neprehliadnuteľnou postavou na kynologických akciách. Jeho priateľská povaha a vždy dobrá nálada prispievali k pohodovej atmosfére nielen na našich klubových ale aj vrcholových  akciách a bude nám veľmi chýbať.

V Štefanovi Macákovi odchádza ďalšia nezabudnuteľná postava staršej generácie kynológov ktorí sa venovali chovu a predvádzaniu stavačov. Jeho prístup k výcviku ale i pohoda pri predvádzaní,  rešpektovanie rozhodnutia rozhodcov pri posudzovaní práce jeho psov by mala byť pre mladých a začínajúcich kynológov príkladom.

Česť jeho pamiatke.

Výbor klubu.
 
 

Chovné skúšky NKS – 11.10.2014 – Ružindol

Chovné skúšky NKS sme začali organizovať ako prvý chovateľský klub na Slovensku  už v roku 1994 ,  rok po založení klubu. V tomto roku sme teda organizovali už 20 ročník tohto chovateľsky veľmi významného podujatia pre chov NKS.
Centrom chovných skúšok sa znovu stal Ružindol. Na chovné skúšky sa z prihlásených 14 NKS dostavilo 13  - 10 súk a traja psi. 
Rozhodcovský zbor tvorili: HR Jozef Benovic, R – Pavol Drobný, Jozef Ruchovanský, Vlastimil Polakovič,

Po vylosovaní sa vodiči rozdelili na dve skupiny . V prvej skupine boli štartovné čísla 1 – 7 ako na prvé disciplíny išli na prácu v pole a druhá skupina - / čísla 8 – 13 išla  no vodu. Poľná práca sa konala v Ružindole v rozsiahlom poraste podrastliny po obilovinách. Posudzovali ju Jozaf Benovic a Jozef Ruchovanský.  V poraste bolo dostatok zajacov a z pernatej sme do porastu pred skúškami vypustili jarabice. V poraste boli však aj divé bažanty.  Väčšina psov ukázala pri hľadaní dobré výkony s výborným vystavovaním. V poli vypadol iba jeden pes na dohľadávke.
Vodné práce sa konali na rybníku v Budmericiach. Posudzovali ich Vlastimil  Polakovič a Pavol Drobný.  Taktiež väčšina psov ukázala dobrú a chuťovú prácu. Vypadol iba jeden pes na dohľadávke kačice.

Zahájenie ako aj záver skúšok sa konali v areáli RUPOS s.r.o. v Ružindole v peknej zrekonštruovanej budove penziónu.
Chovné skúšky ukončilo 11 z 13 psov. 9 skončilo v I. cene, jeden v druhej a jeden v tretej cene.
Výsledky podľa jednotlivých psov:

 • 1, Griff z Potônskej lúky, v. Marko Held    236 b. I. cena, najlepšia práca na vode.
 • 2, Kiara z Dubovských luhov, v. Ing. Jozef Jursa Csc.  236 b. I. cena, Najlepšie prinášanie,
 • 3, Gina II. z Potônskej lúky, v. Jozef Kovács,   232 bodov, I. cena Najlepšia práca v poli,
 • 4, Cifra z Vištuka, v. Miroslav Rajček    232 b., I. cena
 • 5, Lola z Fančali, v. Adam Bartovič     229 b., I. cena
 • 6, Indi od Blavy, v. Tibor Ruchovanský    229 b. I . cena
 • 7, Bora od lesíka Liskovec, v. Martin Paták    224 b, I. cena
 • 8, Cira z Dvorčanského potoka, v. Ľuboš Nemec,    222 b. , I. cena
 • 9, Lana z Fančali, v. Marián Korič     221 b. , I. cena
 • 10, Dik z Potônskej lúky, v. Lucia Mindáková   219 b., II. cena
 • 11, Fanny Čierny bor, v. Peter Kostelný    207 b., III. cena

Veľké poďakovanie za vynikajúce prostredie vytvorené pre chovné skúšky NKS patrí predovšetkým Ing. Miroslavovi Benkovi, predsedovi PR Škodnej zmar Ružindol a celému kolektívu PZ. 

Atmosféru skúšok priblíži fotogaléria.


Ing. Jozef Jursa CSc. 

18. ročník MKS – Kálnica – 27 – 28.9.2014

V dňoch 27 – 28 septembra 2014 sa uskutočnil neďaleko Nového Mesta nad Váhom  už 18. ročník memoriálu Kolomana Slimáka najvyššej medzinárodnej súťaže stavačov na Slovensku.
Memoriálu v piatok večer predchádzalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule Kolomanovi Slimákovi na dome v ktorom žil.
Slávnostné zahájenie memoriálu sa uskutočnilo v Kalnici kde bolo i centrum  súťaže. Lesné práce sa uskutočnili v PZ Kalnica, vodné práce v neďalekej Novej Vsi nad Váhom a práce na poli v Podolí.
Súťaže sa zúčastnilo 22 psov z toho bolo 8 zo zahraničia / 4 Maďarsko a 4 ČR/ a 13 zo Slovenska. Zaujímavosťou bol vysoká účasť maďarských stavačov na súťaži – MKS sa zúčastnilo  5  a 2 MDrS. Najväčšie zastúpenie mali tak ako je už tradíciou NKS ktorých bolo 10, ďalej sa MKS zúčastnili 2 ČF, 1 NDrS, 1 PO a 1 SHS.
Súťaž prebiehal za priaznivého počasia a ukončilo ju 18 psov. V I. cene skončili 3 psi, v II. cene 9 a v III. cene 6 psov.
Nás teší, že v I. cene skončili 2 NKS. Medzi prvými 10 psami bolo 7 NKS.
Najlepší výkon počas obidvoch dní podal Vido  Bilice s v. Ladislavom Banásom st. Výbor klubu mu ďakuje za reprezentáciu plemena a gratuluje k víťazstvu.
NKS získali aj všetky špeciálne ceny za najlepšie práce:

 • Vido z Bilice, NKS,  v. Ladislav Banás st.  získal cenu za najlepšiu prácu v lese.
 • Erma od Drobného NKS,  v. Dušan Krajčovič získal cenu za najlepšiu prácu na vode
 • Ciro zo Šurianskeho kopca , NKS v. Otto Banás st. získal cenu za najlepšiu prácu v poli.

Kompletné výsledky MKS tu.

Fotogaléria

Jozef Jursa
 

49. Memoriál Jozefa Kadleca – 06 – 07.9.2014 - Plavecké Podhradie

49 ročník MJK zorganizovalo  PZ Plavecké Podhradie v spolupráci s KCH NKS. Na MJK sa zúčastnilo 18 stavačov z toho bolo 11 NKS.
Memoriál bol výborne zorganizovaný. Práca v lese a v poli sa konala v tesnej blízkosti čo uľahčovalo organizáciu MJK. Priaznivé počasie počas obidvoch dní prispelo k príjemnej atmosféra MJK.
Memoriál ukončilo 12 psov. Výsledky MJK potvrdili dominanciu NKS nad ostatnými plemenami vo všestrannej práci keď 7 psov  ukončilo MJK v I. cene – všetko NKS.  NKS celkove obsadili prvých 8 miest.

Výsledky MJK:

 • 1, Kiara z Dubovských luhov , NKS, v. Ing. Jozef Jursa CSc I.c 495 bodov, Všestranný víťaz SR, CACT, Najlepšia práca v lese
 • 2, Gama od Blavy, NKS, v. Karol Tollarovič   I.c. 480 bodov, R CACT
 • 3, Gor od Blavy, NKS, v. Vlastimil Polakovič   I.c  476 bodov
 • 4, Erma od Drobného, NKS, v. Dušan Krajčovič   I.c. 475 bodov Najlepšia práca na poli
 • 5, Cira z Vištuka, NKS, v. Zoltán Války    I.c. 475 bodov,
 • 6, Vido z Bilice, NKS v. Ladislav Banás st.    I.c.  472 bodov Najlepšia práca na vode,
 • 7, Viko z Bilice, NKS, v. MVDr. Jarolím Debrovský  I.c, 470 bodov
 • 8, Ciro zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Otto Banás st.  II.c. 465 bodov
 • 9, Bonnet zo Zelenej aleje, MKS, Ing. Jana Dovičovičová  II.c. 461 bodov
 • 10, Duhaj z Mešínské hájovny, MKS, v. Henrieta Eliášová  II.c. 432 bodov,
 • 11, Alademma Jojó, POI, Martin Adámek,    II.c. 430 bodov,
 • 12, Duster z Tomešova dvora, NKS, v. Ing. Jozef Telepun  II.c. 419 bodov,


FOTOGALÉRIA Z AKCIE

JJ

Všestranné skúšky stavačov - Pohár Klaudiusa Lukáča Sečovce 30.-31.08.2014

Skúšok sa zúčastnilo 12 stavačov. Z pohľadu zastúpenia plemien NKS - 4, SHS - 4, MKS - 1, MDrS - 1, NDrS - 1, WKS - 1. Počas skúšok bolo veľmi príjemné počasie. Terény boli pripravené na veľmi dobrej úrovni. Takmer každý pes mal možnosť preukázať svoje schopnosti pracovať na divej zveri.
Výsledok skúšok potvrdil prevahu NKS v konfrontácii s ostatnými plemenami stavačov. Prvé styri miesta obsadili práve NKS.

 • 1. VIDO z BILICE, Ladislav Banás, I.cena, 480 b., CACT
 • 2. VIKO z BILICE, Jarolím Debrovský, I. cena, 477 b., R-CACT, naj. les
 • 3. GERINO zo ZELENKOVHO DVORA, Marek Banás, I. cena, 464 b., naj. pole
 • 4. DUSTER z TOMEŠOVA DVORA, Jozef Telepun, I. cena, 457 b.  

Srdečne gratulujeme

Všestranné skúšky stavačov – Putovný pohár KCHNKS 23.-24. augusta 2014 LS Veľké Zálužie / PS Pata

V sobotu 23. augusta sa od siedmej hodiny začali stretávať účastníci všestranných skúšok vo Veľkom Záluží. Počasie sa zdalo byť ideálne, terény pre skúšky boli pripravené a už sa len očakával začiatok zápolenia. Na skúšky sa dostavilo 12 stavačov. Okrem 9 NKS boli prihlásení aj dvaja MKS a jeden pointer. Prvý deň všetci psi absolvovali lesné disciplíny a z vodných prác ochotu, prinášanie z hlbokej vody a dohľadávanie v tŕstí.

Na nedeľu zostalo posúdiť poľné práce a zostávajúce disciplíny na vode. Rozdelenie rozhodcov na posudzovanie bolo tradičné. V lese po absolvovaní prinášania líšky cez prekážku a pokojnosti na stanovisku sa už vodiči rozdelili na jednotlivé pracoviská. Farby posudzovali Jozef Ruchovanský a Vlastimil Polakovič, drobné disciplíny Marián Korič a Rastislav Macek, na vlečkách Ladislav Banás ml. a Ján Kolenič. Po ukončení lesných prác rozhodcovia z vlečiek a drobných posúdili technické disciplíny na vode.

V nedeľu potom vodné práce dokončili rozhodcovia z farieb a ostatní si rozdelili poľné práce. Tento už 8. ročník klubových VSS a 6. ročník Putovného pohára KCHNKS sľuboval výbornú súťaž. Z 12 psov boli na farbe nahlásení 4 oznamovači, 2 hlásiči a 6 vodiči. Na farbách všetci psi splnili svoje úlohy tak, ako nahlásili. Okrem toho všetci absolvovali lesné práce v I. cene a len jeden pes v druhej cene. Na vodných disciplínach však úspešnosť nebola taká veľká a do druhého dňa postúpilo 8 psov. Na druhý deň už všetci bez väčších problémov dokončili skúšky. Tesne pred vyhlásením výsledkov skúšok ešte predseda klubu Jozef Jursa odovzdal pánom Ladislavovi Banásovi a Mariánovi Valentovi malú pozornosť za výborne pripravené skúšky.

Výsledok skúšok už potom predniesol hlavný rozhodca.
1.ERMA od Drobného, NKS, Dušan Krajčovič, I.cena, 495 bodov, CACT
2.CIRO zo Šurianskeho kopca, NKS, Otto Banás, I.cena, 490 dobov, R-CACT
3.KIARA z Dubovských luhov, NKS, Jozef Jursa, I.cena, 485 bodov
4.GERINO zo Zelenkovho dvora, NKS, Marek Banás, I.cena, 475 bodov
5.AMON-RÉ Arline Hunter, NKS, Zoltán Nagy, I.cena, 474 bodov
6.AIDEN z Gessayovho chotára, MKS, Juraj Ďurďovič, I.cena, 441 bodov, CACT
7.GAMA od Blavy, NKS, Karol Tollarovič, II.cena, 471 bodov
8.DUHAJ z Mešinské hájovny, MKS, Henrieta Eliášová, II.cena, 406 bodov
Najlepšie pole – ERMA od Drobného
Najlepšia voda – AMON-RÉ Arline Hunter
Najlepší les – CIRO zo Šurianskeho kopca

Dušan Krajčovič sa stal už dvojnásobným víťazom Putovného pohára KCHNKS, našej najvyššej klubovej súťaže.
Ďakujem všetkým vodičom, všetkým divákom za účasť na týchto skúškach.
Rozhodcom za správne rozhodovanie.

Najväčšia vďaka však patrí organizátorom, ktorí pre nás tento výborný závod pripravili. Prvý deň a celú kooperáciu zabezpečil Ladislav Banás. Vynikajúce podmienky nám poskytla PS Pata na čele s pánom Mariánom Valentom. V Pate nás domáci  privítali v krásnom areáli poľovníckeho domu aj so starostom obce. O rozhodcov aj vodičov bolo veľmi dobre postarané. Výborne pripravené porasty, vedúci disciplín si plnili úlohy na 100% a po celý deň veľmi príjemná atmosféra. Všetci si mohli užiť veľmi pekné momenty a za to im patrí veľká vďaka. Nakoniec domáci PS Pata venoval prvým trom aj vecné ceny. Ešte raz chcem týmto ľuďom vysloviť veľkú vďaku.

Galéria z akcie je tu


Ladislav Banás ml.
Hl. rozhodca

Memoriál Bohuslava Zemka

26.8.2014 Počas víkendu 23.-24.08.2014 organizoval klub chovateľov hrubosrstých stavačov 8.ročník Memoriálu Bohuslava Zemka. Na našu veľkú radosť zvíťazila HOPE z Dropieho dvora vedená Gabrielom Skladanom. Hope získala v prvej cene 500 bodov, CACIT a CACT. Na šiestom mieste skončila CIRA z Vištuka vedená Zoltánom Valkym. Cira získala v prvej cene 470 bodov a titul R-CACT. Vodičom srdečne gratulujeme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho klubu a plemena.

26. ročník Memoriálu Dr. Jindřicha Steinitze

V dňoch 15.-17.augusta 2014 sa na Morave v Sitbořiciach konal 26. ročník MJS. Túto medzinárodnú súťaž pravidelne každé dva roky organizuje klub KCHNKO Praha. Steinitz sa teší pomerne veľkej popularite a návšteve aj vodičov zo zahraničia.

V piatok sa na losovanie dostavilo 24 nemeckých krátkosrstých stavačov. Z toho 5 vodičov zo Slovenska, 2 z Nemecka a z Rakúska, 1 zo Slovinska a Ukrajiny. Memoriál bol tradične výborne pripravený. Z 24 zúčastnených psov skúšky absolvovalo 22 a až 16 v prvej cene. Výsledky demonštrujú naozaj brilantnú úroveň predvedených psov. Realita však bola absolútne odlišná od výsledkov. Spôsob posudzovania vôbec nedosahoval parametrov, ktoré si skúšky so zadávaním titulu CACIT vyžadujú. Teda vysoko výkonné psy nemali ani tú najmenšiu šancu vyniknúť, preukázať rozdiel kvalít a úroveň výcviku. V konečnom hodnotení skončili v poli porazených so slušným bodovým ziskom a prvou cenou. Toto je však veľmi málo. Len dúfajme, že tento spôsob posudzovania sa nestane trendom a nevrhne zlé svetlo na kraťasársku obec.
Poďakovať sa treba všetkým naším vodičom, že so svojimi psami cestovali do Čiech a prezentovali náš chov a svoje cvičiteľské umenie na tomto medzinárodnom fóre. Opäť ukázali vysokú úroveň našich nemeckých krátkosrstých stavačov.

Svoje ale aj slovenské farby prišli hájiť na MJS Gabriel Skladan a Hope z Dropieho dvora, Ján Kolenič a Jas z Dubovských luhov, Karol Tollarovič a Gama od Blavy, Dušan Krajčovič a  Erma od Drobného a tiež Ladislav Banás a Vido z Bilice. 

Konečné výsledky na www.kratkosrstyohar.cz

Ladislav Banás ml.
 

Zoznam prijatých psov na VSS

1.   Viko z Bilice, NKS, Jarolím Debrovský
2.   Vido z Bilice, NKS, Ladislav Banás
3.   Ciro zo Šurianskeho kopca, NKS, Otto Banás
4.   Gama od Blavy, NKS, Karol Tollarovič
5.   Gerino zo Zelenkovho dvora, NKS, Marek Banás
6.   Erma od Drobného, NKS, Dušan Krajčovič
7.   Amon-ré, Arline hunter, NKS, Zoltán Nagy
8.   Brit zo Šurianskeho kopca, NKS, Ladislav Novák
9.   Kiara z Dubovských luhov, NKS, Jozef Jursa
10. Alademma Jojó, POI, Martin Adámek
11. Aiden z Gessayovho chotára, MKS, Juraj Ďurďovič
12. Duhaj z Měšinské hájovny, MKS, Henrieta Eliášová

20. ročník Moravskoslezského pohára (VSS - CACT, R-CACT)

V dňoch 09.-10.08.2014 sa v Kojetíne pri Kroměříži uskutočnil 20. ročník Moravskoslezského pohára (VSS - CACT, R-CACT). V konkurencii 23 stavačov sa nestratili ani naši vodiči so svojimi psami.

V konečnom poradí na 6. mieste s počtom bodov 482 v prvej cene sa umiestnil Vido z Bilice - v. Ladislav Banás, na 8. mieste s počtom bodov 478 v prvej cene sa umiestnila Hope z Dropieho dvora - v. Gabriel Skladan. Vido získal ocenenie za najlepšiu prácu v lese.
Vodičom gratulujeme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu KCHNKS.

Klubové špeciálne skúšky vodnej práce stavačov 03.08.2014 Báb

Ostatnou plánovanou klubovou akciou boli Skúšky vodnej práce. Vždy sme ich organizovali v spolupráci s pánom Jozefom Stankom a miestnym PZ.
Tentoraz sa na skúšky prihlásilo 14 psov, ráno sa dostavilo  13. Z toho 5 NKS, 2 ČF, 2 SHS, 2 MKS, 1 POI a 1 LRT. Marián Korič a Jozef Kovács posudzovali disciplíny na voľnej hladine a sliedenie za živou kačicou, Vlastmil Polakovič a Ladislav Banás ml. posudzovali rákosové disciplíny. Vďaka vodičom a ich zverencom mali tieto skúšky veľmi vysokú úroveň. V drvivej väčšine boli predvádzané veľmi kvalitné výkony. Tento fakt je zrejmý aj z výsledkov skúšok.
Konečné poradie bolo nasledovné:

 • 1.AMON-RÉ ARLINE HUNTER, NKS, v. Zoltán Nagy, 108 bodov
 • 2.KIARA z DUBOVSKÝCH LUHOV, NKS, v. Ing. Jozef Jursa CSc., 108 bodov
 • 3.LARSON z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ, SHS, v. Ing. Michal Urban, 108 bodov
 • 4.BRIXI z WAITOVHO LOMU, MKS, v. Ing. Lujza Strnisková, 105 bodov
 • 5.MADY MAHOLÁNSKY LES, SHS, v. Branislav Ábelovský, 105 bodov
 • 6.ERMA od DROBNÉHO, NKS, v. Dušan Krajčovič, 105 bodov
 • 7.ESO CEROHÁZ A+P, ČF, v. Pavol Záhorec, 102 bodov
 • 8.AIDEN z GESSAYOVHO CHOTÁRA, MKS, v. Juraj Ďurďovič, 102 bodov
 • 9.EROS od DROBNÉHO, NKS, v. Tibor Tóbi, 102 bodov
 • 10.GRIFF z POTÔŇSKEJ LÚKY, NKS, v. Marko Held, 101 bodov
 • 11.BAKCHUS ARUZANNIS, LRT, v. Dávid Lelkes, 94 bodov
 • 12.PART WK-SB, POI, v. Ladislav Berecz, 93 bodov
 • 13.LEJLA MAHOLÁNSKY LES, ČF, v. Mikuláš Ižo, 69 bodov – II. cena

Touto cestou sa chcem poďakovať rozhodcom za posudzovanie. Vodičom vysloviť veľkú vďaku za disciplínu na skúškach, čím prispeli k naozaj k zdarnému priebehu tohto klubového podujatia a zagratulovať im k úspechu. V mene výboru klubu chovateľov Nemeckého krátkosrstého stavača patrí úprimná vďaka za ochotu a ústretovosť pripraviť túto akciu pánovi Jozefovi Stankovi a jeho kolektívu.

Fotky z akcie si môžete pozrieť tu:::

HR -  Ladislav Banás ml.

Jesenné skúšky stavačov Šúrovce – 28.06.2014

Krásne slnečné počasie, ktoré nás vítalo ráno na futbalovom ihrisku v Šúrovciach bolo síce príjemné pre vodičov a organizátorov ale pre psov neveštilo nič dobré. Predpovedalo krásny ale horúci letný deň . Našťastie cez deň fúkal mierny, pomerne chladný vietor, ktorý uľahčoval pobyt na slnku po celý deň.
Priestory zrazu boli výborne pripravené pre zahájenie skúšok. Krásne upravené ihrisko a pred tribúnou pripravený priestor na zahájenie.  Spoločenské priestory v administratívnej budove boli k dispozícii účastníkom JSS a pred ňou boli upravené priestory na sedenie účastníkov a občerstvenie. Každý účastník jesenných skúšok sa v takomto prostredí určite cítil príjemne.
O skúšky bol od uverejnenia propozícii na webovej stránke klubu enormný záujem mali sme prihlásených s náhradníkmi 19 psov a viacerých záujemcov sme už museli odrieknuť. Nakoniec sa ráno na skúšky dostavilo 16 účastníkov,  teda počet s ktorým sme aj pri požiadavke na rozhodcov počítali.
Pri slávnostnom zahájení predseda PZ a starosta obce PhDr. M. Náhlik privítal účastníkov a odovzdal upomienkové predmety predsedovi klubu a rozhodcom. Potom hlavný rozhodca Rastislav Macek predstavil zbor rozhodcov a oboznámil účastníkov s pokynmi a organizáciou skúšok. Po kontrole čipovania a losovaní rozdelil účastníkov do skupín a účastníci sa rozišli do revírov.
Prácu psov ako som už uviedol sťažovala vysoká teplota na slnku. Napriek tomu boli výkony psov pomerne dobré a psi boli dobre pripravené na skúšky. Svedčí o tom aj výsledok skúšok. Zo 16 zúčastnených psov – 13 skončilo v I. cene, 1 v III. cene a 2 vypadli.
Záver skúšok sa znovu uskutočnil na futbalovom ihrisku kde sa mohli všetci účastníci občerstviť výborným gulášom z diviny pripraveným miestnym PZ Váh Šúrovce.
Výsledky skúšok podľa jednotlivých psov boli nasledovné:

 • 1, Indy od Blavy. NKS,  v. Tibor Ruchovanský   245 b, I. c.   CACT
 • 2, Kiara z Dubovských luhov. NKS , v. Ing. Jozef Jursa CSc  245 b., I. c. R CACT
 • 3, Hope z Dropieho dvora, NKS, v. Gabriel Skladan  245 b., I. c.,
 • 4, Gina II. z Potônskej lúky, NKS. V. Jozef Kovács,  242 b., I. c.,
 • 5, Bolt z Jirgalova dvora, MKS, v. Ondrej Holický   241 b., I. c., CACT,
 • 6, Lina Jantar Devil, MKS, v. Barbora Krčmárová   240 b., I.c., R CACT
 • 7, Atos Artemis Moravia, MKS, v. Barbora Krčmárová  240 b., I. c.,
 • 8, Ambra Grey Tail, WKS, v. Ladislav Banás st.   237 b., I.c., CACT
 • 9, Bella z Budmeríc, NKS, v. Andrej Horváth   232 b., I. c.,
 • 10, Kora z Dropieho dvora, NKS, v. Gabriel Skladan   228 b., I. c.,
 • 11, Dik z Potônskej lúky. NKS, v. Lucia Mindáková  222 b., I. c.,
 • 12, Kráska Dru – Wyd, SHS. V. MVDr. Radomír Kriek  212 b., I. c., CACT
 • 13, Ero Bullmops, NDrS, v. Dávid Lelkes    210 b., I. c., CACT
 • 14, Cézar z Budmeríc, NKS, v. Adrián Polakovič,   186 b., III. c.,     

Na záver je nutné poďakovať PZ Váh Šúrovce za poskytnutie revíru a vynikajúcu prípravu prostredia pre skúšky. Hlavnú zásluhu na tom má bezosporu predseda PZ PhDr. M. Náhlik ,ktorému aj týmto spôsobom chceme poďakovať. Bez podpory kynológie zo strany jednotlivých PZ a tiež podpory konkrétnych ľudí,  ktorý môžu tento proces ovplyvniť je ďalšie napredovanie poľovníckej kynológie nepredstaviteľné.

FOTOGRAFIE Z AKCIE - GALÉRIA TU

Hlavný rozhodca Rastislav Macek

Klubová výstava NKS Radošovce -11.5.2014

Klubová výstava NKS sa uskutočnila v tradičnom termíne v polovice mája v Radošovciach. Na výstavu bolo prihlásených 23 NKS. Menej ako v minulom roku.

V tomto roku nám neprialo počasie. Dážď od rána znepríjemňoval pobyt na výstave nielen vodičov zo psami ale aj návštevníkov. Raňajšie prehánky prešli na obed do trvalého dažďa a ovplyvnil tak návštevnosť ale aj celkový priebeh výstavy.
Celkove bolo na tejto už tradičnej združenej výstave stavačov, ktorej súčasťou je aj naša klubová výstava 240 psov . Je to úspech aj vzhľadom na to, že prvýkrát bolo nahlasovanie a spracovanie katalógu spracovávané systémom „online“. 
Pokiaľ sa týka kvality vystavených NKS úroveň bola priemerná. Celkom bolo zadaných 14  výborných 7 veľmi dobrých a 2 dobré. 

Z nedostatkov ktoré sa najviac vyskytovali to bola hlavne pevnosť hornej línie a pohyb. Čiastočne sa zlepšilo utváranie hláv . Priaznivo môžeme tiež hodnotiť povahy nakoľko sa medzi predvádzanými psami prakticky nevyskytli bojazlivejší psi. Mierne sa zhoršuje zafarbenie oka keď u väčšiny psov bolo oko svetlohnedé.

Zvíťazil pes zo známeho maďarského chovu Malomkozi – Malomkozi Diabolo chovateľa Istvána Nagya.
V tomto roku bola hlavným sponzorom výstavy f. Royal canin od ktorej víťazi jednotlivých súťaží ale aj BOB dostali kvalitné krmivo.

FOTOGALÉRIA Z AKCIE TU

 

Klubová výstava 2014 – Radošovce – 11. 5. 2014


Nemecký krátkosrstý stavač   Rozhodca: Ing. Jozef Jursa CSc.
Počet prihlásených psov: 23
Počet zúčastnených psov 23

Psy:

Trieda mladých:
19, Ariel Max z Banásovho dvora , SPKP 6936. ul. 10.4.2013   V1, CAJC,
O.: Max vom Theelshof M.: Alexa spod Agátov
Ch + maj.: Ladislav Banás,

20, Buck vom Lordhoff, JR 724285, NKD, ul. 08.06.2013   V4
O.: Larson   M. Azra
Ch + maj.: Kosanic Milos + Lenka,

21, Cit z Budmeríc, SPKP 6947, ul. 28.04.2013     VD
O.: Marley ze Štípek  M.: Fera z Dubovských luhov
Chov.: Alojz Šebo  Maj.: Jozef Ištvanec

22, Leo z Fančali, SPKP 6939, ul. 13,05.2013     V3
O.: Marley ze Štípek  M.: Daffy Čierny bor
Chov.: Marián Korič  Maj.. Ján Kolenič,

23, Lesan Vlčí hrdlo, SPKP 7001, ul. 10.05.2013    VD
O.: Pax z Potônskej lúky M.: Chantal Vlčí hrdlo
Chov.. Ruprecht Jiří  Maj.: František Jánoš,

24, Žoli Budafa, SPKP 6923, ul. 16.03.2013     V2
O.: Nox z Bilice  M.: Vali z Potônskej lúky
Chov.. Nagy Ľudovít  maj.: Abrahám Norbert

Trieda stredná:
25, Griff z Potônskej lúky, SPKP 6867, ul. 15.07.2012    VD2
O.: Ivan di san Fiorano M.. Viki z Potônskej lúky
Chov: Jozef Kovács  Maj.: Held Marko

26, Malomkozi Diabolo, MET 7645, ul.. 10.06.2012   V1,CAC,KV,BOB,
O.: Obelix z Csarnego dworu, M.: Malomkozi Janka
Chov: Nagy Istvan  Maj.: Szunyog Peter

27,  Moon z Dropieho dvora, SPKP 6884, ul. 15.09.2014   D
O.: Noro zo Starých levíc M.: Cina Špalíček
Chov + maj.:  Skladan Gabriel

Trieda otvorená:

28, Dik z Potônskej lúky, SPKP 6643, ul. 14.03.2011    V1
O.: Jorbaháti Nimród Dicso M.: Olin z Potônskej lúky
Chov.: Jozef Kovács  maj.. Mindáková Lucia,

29,  Gerino zo Zelenkovho dvora, SPKP 6649, ul.. 19.03.2011   VD3
O.: Rek Tišnov na Morave M.: Darka z Dubovských luhov
Chov.: Zelenka Juraj  Maj.:  Vozár Jozef

30, Vido z Bilice, SPKP 6792/14, ul.. 18.04.2012    VD2
O.: Chan Kořenice  M.: Rana z Bilice,
Chov.: Zechmeister Ondrej Maj.: Banás Ladislav

Suky:

Trieda mladých:

31, Cassie z Budmeríc, SPKP 6950, ul. 28.04.2013    V3
O.: Marley ze Štípek  M. Fera z Dubovských luhov
Chov.: Šebo Alojz  Maj.: Almási Miloš

32, Coffee z Budmeríc, SPKP 6952, ul. 28.04.2013    D
O.: Marley ze Štípek  M.: Fera z Dubovských luhov
Chov.: Alojz Šebo  Maj.: Tomašovič Dominik

33, Lana z Fančali , SPKP 6941, ul. 13.05.2013     V2
O.: Marley ze Štípek  M.: Daffy Čierny bor
Chov.: Marián Korič  Maj.: Korič Marián

34, Lola z Fančali, SPKP 6943, ul. 13.05.2013     V1, CAJC
O.: Marley ze Štípek  M.: Daffy Čierny bor
Chov.. Marián Korič  Maj.: Bartovič Adam,

Trieda stredná:

35,  Adelheid Arline Hunter, SPKP 6858, ul. 24.06.2012   V2, RCAC
O.: Avaline Poker  M.: Heriet ze Štípek
Chov.: Hetlfleišové Eva a Lenka,  Maj.: Bartko Michal,

36, Ava Arline Hunter, SPKP 6860, ul.: 24.06.2012    V1,CAC,KV
O.: Avaline Poker  M.: Heriet ze Štípek,
Chov.: Hetlfleišová Eva a Lenka, Maj.: Kosanic Miloš a Lenka

Trieda otvorená:

37, Bella z Budmeríc, SPKP 6802, ul. 11.04.2012    V2, RCAC
O.: Eron od Blavy  M.: Fera z Dubovských luhov
Chov.: Alojz Šebo  Maj.: Horváth Andrej

38, Bonnie od Struhy, SPKP 6835, ul. 16.06.2012    V1, CAC
O.: Atos z Potônskej lúky M.: Daffy Čierny bod,
Chov.: Macek Rastislav Maj.: Macek Rastislav

39, Gerda u Vištuka, SPKP 6840, ul.: 24.06.2012    VD
O.: Jorbaháti Nimród Dicso M.: Nika z Potônskej lúky
Chov.. Macák Štefan  Maj.: Korič marián + Jánoš Ivan

40, Hedr z Gruntu, Clp/KO/79782, ul. 20.02.2012    VD4
O.: Amor Liškuv Liol  M.: Elza V.G.
Chov.: Ochman Rudolf Maj.: Haššan Tibor + Ochman Rudolf

41,  Jurta Garamparty, SPKP 6904, ul.: 17.09.2012    V3
O.: Jozbaháti Nimród Dicso M.: Bára Mervov dvor
Chov.: Stríbik Jozef  Maj.: Merva Ľubomír

Ing. Jozef Jursa CSc.
Rozhodca

 

Jarné skúšky vlôh – súťaž o „Cenu jarného víťaza“ 1.05.2014 – Horná Potôň

V tomto roku sme sa na JSV opäť stretli v Hornej Potôni. PZ Horná Potôň nám znovu vyšlo v ústrety a poskytlo revír na uskutočnenie Klubových jarných skúšok vlôh a súťaže o „Cenu jarného víťaza“.
Pekné slnečné ráno nás privítalo na futbalovom ihrisku v Hornej Potôni kde bol zraz účastníkov. Spolu sa na JSV prihlásilo a ráno prišlo 13 účastníkov z toho 12 viedlo NKS. Vďaka Jozefovi Kovácsovi – výcvikárovi klubu a členovi tunajšieho PZ bolo všetko ráno pripravené k zahájeniu. Po krátkom zahájení, losovaní  a organizačných pokynoch sa účastníci rozišli do revíru. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín – skupinu s vylosovanými číslami 1-6 posudzoval Ing. Jozef Jursa a Rastislav Macek a druhú skupinu s číslami 67 – 13 posudzovali J. Benovic a V. Polakovič.

Prvá skupina hľadala v poraste jarného  jačmeňa , ktorý bol na hľadanie ideálny a druhá v poraste pšenice ktorá bola na hranici únosnej výšky.  Pri nedostatku zveri sme mali pripravené jarabice ktoré sme v prvej skupine využili na vyskúšanie vystavovania. Druhá skupina mala dostatok divej pernatej zveri. V obidvoch skupinách bol dostatok zajacov.

Jarné skúšky ukončilo 9 psov . Osem v I. cene ,a 1 v II. cene. Neobstáli 4 psi
Do baráže o Cenu jarného víťaza boli vybraní dvaja psi – Irenka Iris od Blavy v. Ľubomír Hlavička a Žoli Budafa v. Norbert Abrahám Veľký Meder. V baráži Irenka Iris od Blavy ukázala rýchlejší štýlovejší beh a stala sa Jarným víťazom 2014.

Atmosféru súťaže približuje niekoľko fotografii.
Za výbornú prípravu skúšok ´dakujeme kolektívu PZ Horná potôň a predovšetkým výcvikárovi klubu Jozefovi Kovácsovi.

Ing. Jozef Jursa CSc.
Hl. rozhodca.

 

Jarný FT kontinentálnych stavačov – Dolné Dubové 13.IV. 2014

V tomto roku vďaka nepozornosti výboru pri výbere termínu jarného klubového FT kontinentálnych stavačov nastali zmätky s termínom organizovania akcie. Napokon po zistení, že pôvodný termín koliduje s Veľkonočnou nedeľou sa termín FT ustálil na 13.IV.2014.

Vzhľadom na priebeh tohtoročnej jari to bolo aj šťastné riešenie, pretože napriek skorému termínu porasty boli na hranici únosnej výšky a o týždeň neskôr už budú lucerna ale i ozimná pšenica v ktorej prebehol field trial príliš vysoké.

Field  trialu sa zúčastnilo 17 psov – 14 NKS a 3 MKS. 5 psov súťažilo v derby a 12 na field triale pre dospelých psov.  Účasť veľmi solídna vzhľadom na to, že Klub anglických stavačov organizoval v tomto istom termíne medzinárodný FT. V poraste pšenice boli jarabice a psi ktorí sa dostali do zveri mohli ukázať svoje vlohy. Field trial ukončili traja psi. Väčšina ostatných psov vypadla na pokoji pred zverou. Niekoľko psov nenašlo zver.

Field trial úspešne ukončili:

 • Gina II. z Potônskej lúky ,  NKS,  v. Jozef Kovács    VD
 • Kiara z Dubovských luhov ,  NKS,  v. Ing. Jozef Jursa, CSc.   VD
 • Agus vom Alten Pressburg,  MKS,  v- Igor Lipták     D  

Fotky z podujatia si môžete pozrieť tu.
 

Nová fotogaléria z akcie tu

Zvod mladých psov – 6.IV. 2014, Trnava –Kamenný mlyn

Dňa 6.IV.2014 sa uskutočnila v Trnave Kamennom mlyne už tradične prvá klubová akcia v roku  „ Jarný zvod mladých psov“.  Napriek poklesu zápisov šteniat v uplynulom roku sa okcie zúčastnil pomerne pekný počet psov.
Celkom sa akcie zúčastnilo 24 mladých psov a 2 šteňatá.
V úvode zvodu sa predstavili nové chovné psy. Car Hastrmánek a Vido z Bilice.  Potom poradca chovu Marián Korič hodnotil jednotlivých mladých psov. Zúčastnení jedinci boli rozdelení do dvoch kategórii a Ing. Jursa robil výber najkrajších jedincov na zvode. V záverečnom kruhu sa predstavilo 5 mladých súk a 6 mladých psov.
Prajeme všetkým majiteľom mladých NKS ktorí sa zúčastnili zvodu úspešnú výstavnú a skúškovú sezónu 2014. Veríme, že sa so všetkými stretneme na klubovej výstave a klubových skúškach.

Niekoľko fotografií zo zvodu si môžete pozrieť v galérii.

Vyhodnotenie súťaže o najúspešnejšieho NKS v roku 2013

Rok 2013 všeobecne bol poznamenaný poklesom účasti psov na skúškach. Teší nás však, že NKS na vrcholových skúškach a súťažiach zaznamenávajú stále najvyššie percentuálne zastúpenie psov a umiestňujú sa na popredných miestach. Potvrdzuje to výkonnosť NKS a jeho obľubu medzi špičkovými cvičiteľmi stavačov. 

Z hľadiska súťaže o najlepšieho NKS v roku boli rozhodujúce hlavné súťaže na Slovensku a to MJK a MKS. Jas z Dubovských luhov ktorý vyhral obidve tieto súťaže tým získal taký počet bodov ktorý sa už ťažko doháňal.

Brit zo Šurianskeho kopca napriek tomu, že absolvoval enormné množstvo súťaží bol tak  odsunutý na druhé miesto .
Na treťom mieste sa umiestnila kvalitná suka Dorka z Vištuka, ktorá zvíťazila na klubových VSS . Na vrcholných súťažiach ju však  opustilo skúškové šťastie a bodový zisk z jednotlivých súťaží  stačil iba na tretie miesto.

 • I. Jas z Dubovských luhov, vodič Ján Kolenič   198 bodov
 • II. Brit zo Šurianskeho kopca, vodič Otto Banás st.   182 bodov
 • III. Dorka z Vištuka, vodič Štefan Macák    163 bodov

Fotogaléria víťazov tu.

Vodičom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu plemena a klubu.

Výbor klubu

Výročná členská schôdza KCH NKS – 2.3.2014 – Budmerice

Výročná členská schôdza Klubu chovateľov NKS sa v tomto roku konala v Budmericiach. V kultúrnom dome v Budmericiach sa v nedeľu doobeda začali schádzať členovia  Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov na svoju  výročnú členskú schôdzu ktorá sa tradične koná začiatkom marca. Na výročnej členskej schôdzi sa zišlo 82 členov klubu.
V priebehu programu informovali funkcionári klubu vo svojich správach o činnosti klubu , finančnej situácii, situácii v chove NKS, stave členskej základne.  Klub  v uplynulom roku riadil klub v novom zložení. Vo voľbách začiatkom roku boli do výboru zvolený 4 noví členovia.  Výbor klubu zorganizoval 9 klubových akcií. Zorganizoval tiež oslavy 20. výročia klubu.

V oblasti chovu došlo v roku 2013 k poklesu zápisov NK oproti predchádzajúcemu roku ale napriek tomu zostal NKS  plemenom s najvyšším počtom zápisov medzi stavačmi. Vo finančnej oblasti  skončilo hospodárenie klubu za rok 2014 ako vyrovnané

Výbor navrhol pre rok 2014 úpravy podmienok do chovu a tieto boli členskou schôdzou schválené. Ide o nasledovné zmeny.:
1, Z hľadiska podmienok chovu v exteriéri pes i suka musia absolvovať klubovú výstavu.
2, Zaviedlo sa povinné testovanie psov i súk na dysplaziu bedrových kĺbov. Toto vyšetrenie je povinné pre všetkých jedincov zaraďovaných do chovu po 1.I.2014 a posúdenie röntgenových snímok môže byť vykonané iba tromi vybranými veterinárnymi lekármi a musí skončiť s výsledkom maximálne B2.

Pred diskusiou bolo odovzdané ocenenie vodičom troch najúspešnejších jedincov NKS v roku 2014. V rámci tejto súťaže sa v čele umiestnili:
 

 • 1, miesto Jas z Dubovských luhov    Ján Kolenič -   198 bodov
 • 2, miesto Brit zo Šurianskeho kopca  Otto Banás   182 bodov
 • 3, miesto Dorka z Vištuka   Štefan Macák   163  bodov

V rámci diskusie boli podané návrhy na zvýšenie členského ale predložené návrhy z pléna neboli členskou schôdzou schválené.
Na záver schôdze bolo podané občerstvenie pripravené členmi PZ Budmerice.

Fotogaléria z podujatia.

Ing. Jozef Jursa CSc.
Predseda klubu.

Memoriál Kolomana Slimáka 2013

28 – 29.IX.2013 sa uskutočnil už 17. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka. Jeho organizácie sa ujalo Poľovnícke združenie Radošina, ktoré v spolupráci s Klubom chovateľov SHS a PZ Veľké Ripňany zorganizovali  memoriál na veľmi dobrej úrovni.

Losovanie v piatok večer sa uskutočnilo v zariadení Pivnica v Radošinej, kde bolo aj ubytovanie rozhodcov a niektorých súťažiacich.  Zahájenie sa konalo v amfiteátri pri poľovníckom dome  PZ Radošina. Tešilo sa pomerne veľkej účasti priaznivcov poľovníckej kynológie. Na štart nastúpilo 18 súťažiacich. 13 bolo zo Slovenska a 5 z Českej republiky.
V plemennej skladbe prevládali NKS ktorých bolo 8, ďalej boli medzi štartujúcimi 3 NDrS, 2 ČF, 2 POI, 1 NDlS, 1 WKS a jeden slovenský hrubosrstý stavač. 

Súťaž ukončilo iba 7 stavačov . Najviac psov vypadlo na pokoji pred pernatou zverou.  Nás teší, že  súťaž ukončilo 6 NKS.   Ak k tomu pripočítame jedného NKS ktorého majiteľ odvolal. Tak spomedzi NKS vypadol iba jeden pes. 
Najviac bodov nakoniec získal Jas z Dubovských luhov  v. Ján Kolenič ktorý  získal titul Víťaz MKS 2013, CACIT, CACT a cenu za najlepšiu prácu v lese.
Na druhom mieste sa po nenápadnom ale výbornom výkone umiestnila suka Bela z Radatinky v. Ladislav Brunclík , ČR.
Najlepšiu prácu v poli ukázal NKS Brutus z Tomešova dvora / v. Ing. J. Telepun/ a ocenenie za najlepšiu prácu na vode získal ďalší NKS Gor od Blavy v. Vlastimil Polakovič. Táto dvojica dosiahla vysoký počet bodov / 482 b./ ale nezvládla disciplínu prinášanie líšky cez oprekážku ktorá ich hodila do tretej ceny.

Výsledky MKS 2013:

 • 1, Jas z Dubovských luhov, NKS v. Ján Kolenič,    493 b. I. cena, najlepší les, Víťaz MKS 2013, CACIT, CACT,
 • 2, Bela z Radatinky, NKS, v. Ladislav Brunclík ČR, 472 b. I. cena, R CACIT, R CACT
 • 3, Brutus z Tomešova dvora, NKS, v. Ing. Jozef Telepun 470 b. I. cena. Najlepšie pole,
 • 4, Fortune z Dropieho dvora, NKS, v. B. Ábelovský 462 b. I. cena
 • 5, Adar Tríbečské vrchy, ČF, v. Juraj Herák   456 b., II. cena,
 • 6, Gor od Blavy, NKS, v. Vlastimil Polakovič,  482 b., III. cena, najlepšia voda,
 • 7, Dorka z Vištuka, NKS, v. Štefan Macák,   463 b. , III. cena,

Fotogaléria z podujatia TU


Ing. Jozef Jursa CSc
Hl. rozhodca,

IKP – 2013 – 19 – 21. IX. 2013 – Čejkovice.

Čejkovice v susednej Českej republike sa stali v dňoch 19 – 21.IX. centrom kraťasárskeho diania.  Na vrcholovej akcii NKS sa zišlo 182 NKS z celkového počtu 198 prihlásených jedincov NKS.
Vo štvrtok doobeda si vodiči vylosovali čísla a skupiny. Poobede zahájil Prof Lemmer IKP a ako prvá sa uskutočnila výstava kde sa hodnotili jednotlivé psy a suky a nakoniec sa vybralo 5 najkrajších jedincov.
Medzi psami získal ocenenie najkrajšieho jedinca
Ergo vom Osterberg. Majiteľ a vodič – Anatolij Oboronkov , Ukrajina,
Medzi sukami si titul najkrajšieho jedinca odniesla:
Mona vom Westermoor, maj. Claus Peter Andresen.

Večer sa konala porada rozhodcov a vodičov na ktorej sa rozobral spôsob posudzovania a rozdelenie  jednotlivých skupín do revírov ako aj organizácia nasledujúceho dňa. Po porade sa pri dobrom jedle a cimbalovej hudbe rozoberali výsledky výstavy ale aj taktika na nasledujúci deň.
V piatok ráno to vypuklo. Jednotlivé skupiny sa rozišli na pracoviská a začalo sa zápolenie v práci na poli i na vode. Organizátori to nemali jednoduché, pretože skoordinovať viac ako 40 skupín v jednotlivých revíroch a skoordinovať aj ich presun medzi poľom a vodou  je veľmi náročné. Nakoniec všetko dobre dopadlo a večer už jednotlivý účastníci rozoberali    
svoje zážitky z uplynulého dňa.
Večer sa uskutočnilo zasadnutie Svetového klubu  NKS / Weltverband Deutsch – kurzhaar/ na ktorom bola za nového viceprezidenta svetového klubu zvolený V. Sruk z Chorvátska.

V sobotu sa uskutočnilo schausuche. Akcia ktorá mala byť vyvrcholením celého IKP pútala záujem všetkých účastníkov a na pole sa vydala kolona viac ako 100 áut.

Nechcem znevažovať úsilie organizátorov ale žiaľ toto očakávané vyvrcholenie IKP sa im príliš nevydarilo. Chybou bolo nekonečné čakanie na schausuche . Uskutočnilo sa až o 14oo hod. Jeho organizácia bola chaotická a vyhlásenie výsledkov mnohých sklamalo. Väčšina čakala vyraďovacie behy z ktorých vyjde nakoniec víťazný pes, ktorý bude skutočne štýlovo najlepší a ukáže nám akým smerom by sa malo uberať šľachtenie NKS .  Schausuche sa však začalo nepochopiteľným hľadaním  po vetre, hoci bola možnosť hľadať krásne proti vetru. Hodnotenie komisie bolo často protirečivé. Jeden krát ich ďaleké hľadanie presvedčilo druhýkrát bolo chybou a pod.. 

Nakoniec po odbehnutí všetkých dvojíc náhle vyhlásili za víťaza psa, ktorý podľa názoru mnohých podal jeden z horších výkonov v schausuche. Nechcem znevažovať zásluhy a prejav úcty k starším vodičom ale nemali by sme si mýliť úctu k zásluhám so znevažovaním úsilia mnohých vodičov, ktorí sa snažili ukázať svojich psov  v čo najlepšom svetle a čestne zvíťaziť v porovnávacom súboji s ďalšími vodičmi. Videl som v schausuche niektoré skutočne vynikajúce práce ale aj sklamanie v tvárach vodičov pri vyhlásení výsledku.
Napriek tomuto, myslím že nedôstojnému záveru schausuche je nutné pogratulovať našim kolegom z Českej republiky k skutočne vynikajúco zvládnutej akcii.

Ako sa prezentovali na tejto vrcholnej akcii naši vodiči?
V konkurencii skoro 200 psov sa nestratili. Na výstave potvrdili Ikar, a Jas z Dubovských luhov ako aj Dorka z Vištuka  výbornú z predchádzajúcich výstav.
V práci sa 5 psov umiestnilo v I. cene traja v II. cene a jeden vypadol.
Traja psi získali plný počet bodov a Marek Banás s Cellom zo Šurianskeho kopca sa prebojoval do schausuche, kde ukázal veľmi solídne hľadanie.
Gratulujeme našim vodičom k dosiahnutým výsledkom. 
Pokiaľ sa týka celkového vyhodnotenia prác na IKP - celkom zo 182 hodnotených psov 108 sa umiestnilo v I. cene, 32 v druhej cene a 42 vypadlo z ceny.

FOTKY Z AKCIE


Jursa 

48. ročník MJK – Vranov nad Topľou

V dňoch 7 – 8.IX.2013 sa uskutočnil vo Vranove nad Topľou už 48. ročník MJK. Memoriál sa uskutočnil už druhý rok po sebe na východe republiky. Treba povedať, žer organizátori sa zhostili jeho organizácie na výbornú. Skvele pripravená organizácia, dobre vybrané revíry a vysoká spoločenská úroveň charakterizovali tento ročník.
K pohode na MJK prispelo aj nádherné počasie.
Na MJK  už tradične medzi štartujúcimi psami  mali prevahu NKS. Zo 16 štartujúcich psov bolo 10 NKS, 2 NDrS, 1 WKS, 1 pointer, 1 ČF,  a 1 slovenský hrubosrstý stavač.
Úroveň zúčastnených psov bola veľmi dobrá o čom svedčí aj skutočnosť, ža vypadli iba dvaja psi a 14 psov skúšky ukončilo - 9 psov skončilo v I. cene, 2 v II. cene a 3 v III. cene.
 

Víťazom MJK sa stal NKS Jas z Dubovských luhov s vodičom J. Koleničom.
Brit zo Šurianskeho kopca /NKS/ s najstarším vodičom na MJK O. Banásom st. získal cenu za najlepšiu prácu v lese, Cita z Fančali /NKS/v. Ing. Imrich Ruščák za najlepšiu prácu v poli  a cenu za najlepšiu prácu na vode získal NDrS Tristan Fantastic of Miki s vodičom Jánom Cibuľom.
Výsledky všetkých psov sú  uvedené v priloženej tabuľke - klikni tu.

Záver a vyhodnotenie súťaže tak ako aj zahájenie sa konalo na námestí Vranova nad Topľou a bolo dôstojným ukončením tohto skutočne vydareného ročníka MJK.

Fotogaléria z podujatia

Ing. Jozef Jursa Csc. hlavný rozhodca.

Klubové jesenné skúšky stavačov - 29.8.2013

Dňa 29.8.2013 sa konali v PZ Diana Jastrabie nad Topľou klubové jesenné skúšky. Zraz vodičov bol v poľovníckom klube v Komáranoch Ako je zvykom v tomto združení nechýbal trubač, ktorý svojím umením na lesnicu otvoril skúšky. Hlavný rozhodca privítal súťažiacich a potom sa všetci odobrali do revíru. Výhodou bolo, že o týždeň sa tam bude konať Memoriál Jozefa Kadleca, lebo revír bol perfektne pripravený.

Víťazom sa stal Ing. Jozef Telepun, so psom Brutus z Tomešova dvora, NKS, s 245 bodmi v I. cene. Druhý v poradí skončil Ladislav Banás st. so psom Flo Dagobert Špalíček, NKS, s 243 bodmi v I. cene. Tretí v poradí skončil Milan Maskaľ so sukou Editou z Drnovských rovín, NKS, s 241 bodmi v I. cene. Každý zo zúčastnených obdŕžal vecné ceny.

Na záver hlavný rozhodca poďakoval usporiadateľom za prípravu klubových skúšok, vodičom zablahoželal k úspech a všetkých pozval na ďalšiu klubovú akciu ktorá sa bude konať 13. – 15. 9. 2013 Dni krátkosrstého stavača, ktoré sa usporadúvajú pri príležitosti 20. výročia založenia Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov.

Ing. J. Telepun.

Všestranné skúšky stavačov – Putovný pohár KCH NKS 17 – 18.VIII.2013 Veľké Zálužie

VSS – spojené so súťažou o Putovný pohár klubu sa v tomto roku uskutočnili v revíri PS Veľké Zálužie – voda a les a PZ Šurianky – Hruboňovo – pole. Na skúšky sa prihlásilo 18 stavačov z toho bolo 12 NKS. Na skúšky sa dostavilo 17 vodičov so svojimi psami.
Skúšky prebehli za horúceho letného počasia.

Skúšky úspešne ukončilo 10 stavačov z toho 8 NKS. 9 psov skončilo v I. cene a jeden v 3 cene. 7 stavačov skúšky neukončilo. Výsledky boli nasledovné:

 • 1,  Dorka z Vištuka, NKS, v. Štefan Macák, Vištuk   481 b., I. cena, CACT, Najlepšia práca na vode, Víťaz PP KCH NKS
 • 2, Brit zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Otto Banás st.,   481 b., I. cena , R CACT, Najlepšia práca v lese.
 • 3, Gor od Blavy, NKS, v. Vlastimil Polakovič   479 b., I. cena,Najlepšia práca v poli,
 • 4, Fela od Blavy, NKS, v. Miroslav Minarič    475 b., I. cena,
 • 5, Vido z Bilice, NKS, v. Ladislav Banás st.,   471 b., I. cena,
 • 6, Cell zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Marek Banás,  471 b., I. cena,
 • 7, Jas z Dubovských luhov, NKS, v, Ján Kolenič,   467 b., I. cena,
 • 8, Brutus z Tomešova dvora, NKS, v. Ing. Jozef Telepun  452 b., I. cena,
 • 9, Eso Ceroház, ČF, v. Pavel Záhorec,    426 b. I. cena
 • 10, Zoldmáli Celes, MEOE 46, v. Barbara Tasko, H,  399 b. III. cena,

U psov iných plemien ako NKS je počet bodov nižší oproti NKS pretože neabsolvovali disciplínu stopa živej zveri ktorú mali NKS navyše.
Poďakovanie za výbornú organizáciu skúšok ale aj ich celkové zabezpečenie patrí Ladislavovi Banásovi st. s manželkou ktorý venovali príprave a zabezpečeniu priebehu skúšok veľa hodín zo svojho voľného času.
Ďakujeme tiež PS Veľké Zálužie a PZ Šurianky Hruboňovo za poskytnutie revírov.

:::Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu:::

HR

Skúšky vodnej práce, Báb, 03.08.2013

Už tradičné skúšky, na tradičnom mieste a v tradičnom termíne. Tak by som charakterizoval Špeciálne skúšky z vodnej práce usporiadané Klubom chovateľov Nemeckého krátkosrstého stavača už štvrtýkrát v Bábe.

Tento rok sa skúšok zúčastnilo 17 stavačov. Z toho 11 NKS, 2 SHS, 3 MKS a 1 WKS. Takáto vysoká účasť nás nesmierne teší a povzbudzuje k organizovaniu klubových akcií. Rozhodcovia delegovaní na tieto skúšky boli rozdelení na jednotlivé disciplíny – Ladislav Banás a Vlastimil Polakovič dohľadávanie kačice a naháňanie v rákosí a Ladislav  Banás ml. s Tiborom Ruchovanským posudzovali disciplíny na voľnej hladine a stopu zveri na vode. Celkové podmienky skúšok a ich samotný priebeh poznačilo extrémne teplo v ostatnej dobe.

Pokles hladiny vodnej plochy mal za následok, že hlavne na živej kačici mali všetky psy náročnejšie podmienky ako zvyčajne. Z výsledku skúšok je ale zrejmé, že skúšky mali veľmi vysokú úroveň a vodiči so svojimi zverencami boli skutočne veľmi dobre pripravení. Veď zo 17 psov skúšky absolvovali pätnásti a všetci v prvej cene.

Väčšina psov predvádzala naozaj veľmi pekné práce na jednotlivých disciplínach. Znamenité výkony pri práci so živou kačicou podali hlavne Chrumka Dru-Wyd, Dorka z Vištuka, Fortune z Dropieho dvora, Golem od Blavy so svojimi vodičmi. Korona sa mohla kochať aj nad excelentnými prácami, ktoré nám predviedli Gina II z Potôňskej lúky, ale hlavne Gerino zo Zelenkovho dvora.

Konečné poradie bolo nasledovné:

 • 1.Junák z Milhostovských polí a Michal Urban, 108 b., SHS
 • 2.Dorka z Vištuka a Štefan Macák, 108 b., NKS
 • 3.Chrumka Dru – Wyd a Radomír Kriek, 108 b., SHS
 • 4.Fortune z Dropieho dvora a Branislav Ábelovský, 106 b., NKS
 • 5.Kiara z Dubovských luhov a Jozef Jursa, 104 b., NKS
 • 6.Hope z Dropieho dvora a Gabriel Skladan, 102 b., NKS
 • 7.Gama od Blavy a Karol Tollarovič, 100 b., NKS
 • 8.Gerino zo Zelenkovho dvora a Juraj Vozár, 98 b., NKS
 • 9.Bonnet zo Zelenej aleje a Dana Dovičovičová, 98 b., MKS
 • 10.Viko z Bilice a Jarolím Debrovský, 97 b., NKS
 • 11.Bona Vörös Angyal a Lujza Strnisková, 97 b., MKS
 • 12.Gina II z Potôňskej lúky a Jozef Kovács, 96 b., NKS
 • 13.Dar z Potôňskej lúky a Daniel Bodnár, 96 b., NKS
 • 14.Dik z Potôňskej lúky a Lucia Mindáková, 94 b., NKS
 • 15.Golem od Blavy a Silvester Ižman, 92 b., NKS

Na záver sa musím poďakovať vodičom za účasť a disciplínu pri skúšaní, mojim kolegom za spoluprácu, ale hlavne domácemu PZ Báb na čele s Jozefom Stankom. Na skúškach nám domáci poľovníci vytvorili naozaj vynikajúce podmienky a prostredie pre naše skúšky a preto im patrí naozaj veľká vďaka.

:::Fotogaléria z podujatia tu:::

Laco Banás ml.

Jesenné skúšky stavačov – 16.VI.2013 – Šurianky

KCH NKS už niekoľko rokov organizuje v júnovom termíne JSS. Tento termín niektorým vodičom vyhovuje lepšie ako jesenný termín a tak je každý rok o tieto skúšky záujem. I v tomto roku sa prihlásilo na skúšky 14 psov a na zahájenie a dostavilo 12 psov.

Prácu psov posudzoval rozhodcovský zbor: HR – Ing. Jozef Jursa CSc. R – Miroslav Minarič, Vlastimil Polakovič a Ladislav Banás ml.
Skúšky ukončilo 7 psov všetci v I. cene. Výsledky skúšok boli nasledovné:

 • 1, Viko z Bilice , NKS, vodič. Ladislav Banás st.   237 b., I. c, CACT
 • 2, Hope z Dropieho dvora, NKS,   v. Gabriel Skladan,  235 b., I. c., R CACT,
 • 3, Cylka Boncov majer, NDrS, v. Štefan Holényi   231 b., I. c.,  CACT,
 • 4, Bona z Lesní, ČF, v. Miroslav Miho,    220 b., I. c., CACT,
 • 5, Viko z Bilice, NKS, v. MVDr. Jarolím Debrovský  219 b., I. c. ,
 • 6, Ami Angel z Jirgalova dvora, MKS, v. Dominik Černák  209 b., I. c., CACT,
 • 7, Koro Zoani, NKS, v. Marek Banás    203 b., I. c., 

Za vytvorenie príjemného prostredia pre skúšky a poskytnutie revíru ďakujeme PZ Šurianky – Hruboňovo.

:::Fotografie z podujatia sú v galérii TU:::

Ing. Jozef Jursa CSc.
Hlavný rozhodca

Klubová výstava Radošovce – 26.V.2013

Dňa 26.V.2013 sa uskutočnila v Radošovciach / okr. Trnava/ v rámci Klubových výstava stavačov aj klubová výstava NKS. Rozhodoval Gregor Prantl z Rakúska.
Výstavy sa zúčastnilo 38 NKS.

Tituly na výstave získali:

Psi:

ťaz triedy mladých CAJC – BOB Junior – BOB:

Malomkozi Dinamit – ul. 10.06.2012
O.: Obelix z Csarnego dworu  M.: Malomkozi Janka
Maj. Gábor Takács – HU

ťaz triedy otvorenej - CAC, Klubový víťaz –

Gerino zo Zelenkovho dvora – ul. 19.3.2011
O.: Rek Tišnov na Morave  M. Darka z Dubovských luhov,
Maj.: Juraj Vozár, Lužianky

ťaz triedy šampiónov – CAC:

Atos z Potônskej lúky - ul. 30.08.2009
O.: Welf v. Eckhof   M.: Linda z Potônskej lúky,
Maj.: Peter Szunyog, Dunajská Streda,

Suky:

ťaz triedy mladých - CAJC

Kiara z Dubovských luhov – ul. 24.05.2012
O.: Ballu v. Tanneck   M.: Cora z Dubovských luhov
Maj.: Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava

Tieda otvorená  – R CAC – Klubový víťaz

Cira od Dvorčanského potoka – ul. 01.05.2011
O.: Draco Jasénky   M.. Iris z Foláša
Maj.. Ľuboš Nemec. Do?any,

ťaz triedy otvorenej – CAC

Borka z Nehybovho dvora – ul. 20.04.2011
O.: Pinó z Potônskej lúky  M.: Cita Afoli
Maj.: Ľubomír Rusko, Nitrianska Blatnica,

J.J.

Fotogaléria.

 

Správa z Klubových jarných skúšok vlôh – 5.V.2013 – Horná Potôň

Tradičné jarné skúšky vlôh spojené so súťažou o Cenu jarného víťaza sa v tomto roku konali v Hornej Potôni. Výcvikár klubu Jozef Kovács  spolu s členmi miestneho PZ pripravili pre jarné skúšky skutočne príjemné prostredie. K dispozícii pre zahájenie bol areál miestneho futbalového ihriska v ktorom bol otvorený pre účastníkov skúšok bufet.
Na skúšky sa prihlásilo 15 účastníkov ktorý sa ráno na miesto zahájenia skúšok aj dostavili. Teší nás, že z toho bolo 14 NKS. Hlavný rozhodca skúšok Marián Korič rozdelil účastníkov na tri skupiny. Hľadanie prebiehalo v poraste ozimnej pšenice ktorá mala ideálnu výšku. Taktiež počasie bolo výborné. Slnečno s miernym vetrom.
Podľa vyjadrenia hlavného rozhodcu boli výkony psov na jarných skúškach pomerne dobré o čom svedčí aj 11 prvých cien. Výsledky JSV boli nasledovné:

 • 1, Hilda od Blavy, v. Miroslav Minarič  I. cena, 181 bodov
 • 2, Erma od Drobného, v. Dušan Krajčovič  I. cena 181 bodov,
 • 3, Aga od sv. Floriana, v. Harcula Marek  I. cena, 181 bodov,
 • 4, Viko z Bilice, v. MVDr. Debrovský Jarolím, I. cena, 179 bodov,
 • 5, Uxa z Bilice, v. MVDr. Andrej Zechmeister, I. cena, 179 bodov,
 • 6, Gina z Potônskej lúky, v. Jozef  Kovács  I. cena, 176 bodov,
 • 7, Kiara z Dubovských luhov, v. Ing. Jozef Jursa I. cena, 176 bodov,
 • 8, Festa z Potônskej lúky, v. Botlo Kristián  I. cena 171 bodov,
 • 9, Frigo Špalíček, v. Ladislav Banás ml.  I. cena, 167 bodov,
 • 10, Eni z Potônskej lúky, v. Oujezský Stanislav I. cena, 167 bodov,
 • 11, Bella z Budmeríc, v. Andrej Horváth  I. cena, 155 bodov,
 • 12, Vido z Bilice, v. Ladislav Banás st,  II.c., 147 bodov,
 • 13, Sak Kořenice, v. Ing. Ľuboš Svorad  II.c. 147 bodov,
 • 14, Gren z Vištuka, v. Peter Knapčík   II.c., 128 bodov,

Po ukončení JSV už tradične vybrali rozhodcovia najlepších psov do súťaže o cenu jarného víťaza. Do baráže postúpilo 6 najlepších psov . Po dvoch z každej skupiny.
Do baráže postúpili:

 • Gina z Potônskej lúky,
 • Kiara z Dubovských luhov.
 • Hilda od Blavy,
 • Erma od Drobného,
 • Uxa z Bilice
 • Aja od Sv. Floriána

Rozlosovanie behov bolo nasledovné:

 • Hilda od Blavy súperila s Uxou z Bilice
 • Kiara z Dubovských luhov bežala z Ajou od sv. Floriána
 • Gina z Potônskej lúky a Ermou od Drobného.

V prvom rozbehu Hilda od Blavy bola podstatne rýchlejšia ako Uxa, zaberala väčší priestor a jej hľadanie bolo plynulé so solídnym držaním hlavy.
V druhom rozbehu Kiara ukázala priestrannejšie neprerušované hľadanie s lepším držaním hlavy
V treťom rozbehu vypadla Erma nakoľko Gina z Potônskej lúky ju predčila v držaní hlavy a elegancii pohybu.
V boji o finále potom bežala Kiara z Dubovských luhov a Hildou od Blavy. Na Hilde bola vidieť únava z predchádzajúceho behu a jej behu chýbala iskra a snaha po prehľadaní vyčleneného priestoru. Do finále postúpila Kiara ktorej beh bol rýchlejší s evidentne väčšou snahou prehľadať pridelený priestor a nájsť zver.
Vo finále sa stretli Kiara z Dubovských luhov s Ginou z Potônskej lúky.Kiara mala cestu do finále ťažšiu a bolo to vidieť aj na jej výkone vo finále kde už bola unavenejšia. Po výbornom výkone vo finále zvíťazila Gina z Potônskej lúky a Jozef Kovács sa tešil už z druhého víťazstva za sebou.

Atmosféru JSV približuje niekoľko fotografii.

Hlavný rozhodca  Marián Korič.

KCH NKS - Field trial kontinentálnych stavačov – 28.IV.2013 – Dolné Dubové

Tohtoročný neskorý nástup jari výrazne ovplyvnil porasty na poli a tým aj tréning psov na FT. Bolo to vidieť nielen na účasti, ale aj na práci jednotlivých psov na tohtoročnom už tradičnom Field triale kontinentálnych stavačov, ktorý organizuje KCH NKS už každoročne v druhej polovici apríla. Porast v ktorom sa konal field trial bol dostatočne vysoký, miestami bolas lucerna už i dosť vysoká , ale narástla v podstate za posledný týždeň. Príroda kompenzuje meškanie a porasty rastú veľmi rýchlo. Kým pred týždňom sa ešte v poli nedalo trénovať v termíne FT už boli repky prerastené a lucerna bola na hranici výšky pre skúšanie FT.

V tomto roku sme mali v poraste jarabice. Prakticky skoro každý pes sa dostal do zveri. Žiaľ práce už vzhľadom na uvádzaný handicap neboli príliš dobré. Chýbal hlavne pokoj pred zverou, ktorý výrazne ovplyvnil hodnotenie psov.

Na FT štartovalo celkom 12 psov z toho 5 v derby. Najlepšiu prácu medzi dospelými predviedla suka NKS Venera od Legeta v. Zsolt Takács. I táto už pomerne skúsená suka však bola hodnotená iba VD – 11 bodov. Medzi dospelými bola hodnotená potom už iba suka MKS Vadászfai Gyongy vodič. Radoslava Gbelská – dobre - 5 b.

V rámci derby uspela iba suka Uxa z Bilice vodič- Andrej Zechmeister. ktorá pekne vypracovala párik jarabíc.

Zo strany miestneho PZ bolo už tradične pripravené príjemné prostredie pre účastníkov za čo im v mene KCH NKS a všetkých účastníkov FT ďakujeme.

:::Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť tu:::

 

Ing. Jozef Jursa CSc

Zvod mladých NKS – Dlhá nad Váhom – 13.4.2013

Po nekonečnej zime konečne prišla jar a s ňou aj prvá klubová akcia v roku. Jarný zvod NKS sa v tomto roku uskutočnil v Dlhej nad Váhom na miestnom futbalovom ihrisku. V tomto roku bol znovu pomerne veľký záujem o túto akciu a okrem 46 mladých psov ktorých majitelia doviedli na akciu sa tu zišla aj pomerne veľká korona.

Hodnotenie mladých psov robil poradca chovu M. Korič ktorý ohodnotil jednotlivých psov podľa vrhov a otcov. Zároveň vybral najkrajších jedincov do finále .

Pekné jarné počasie iba umocnilo úspech celej akcie. Za jej úspešný priebeh je nutné poďakovať MVDr. Zechmeistrovi ktorý v tomto roku akciu organizoval a miestnemu PZ ktoré pripravilo pre účastníkov občerstvenie.

Fotogaléria z podujatia

Výročná členská schôdza Dolné Dubové - 10.3.2013

V nedeľu 10.III.2013 sa zišlo 86 členov klubu v sále KD v Dolnom Dubovom na výročnej členskej schôdzi KCH NKS.

Výročná členská schôdza v tomto roku bola výnimočná jednak 20 výročím založenia KCH NKS na Slovensku, ktoré oslavujeme v tomto roku a tiež voľbou nového výboru.

Výročnú členskú schôdzu viedol L. Banás ml. Po správach jednotlivých členov výboru boli prerokované tiež návrhy na zmenu Stanov klubu a Chovateľského a zápisného poriadku vyplývajúce zo zmien v predpisoch a stanovách nadriadených organizácii ale aj zo zmien, ktoré prináša nástup nových technológii ovplyvňujúcich život okolo nás. Stanovy klubu a Chovateľský a zápisný poriadok neboli prakticky menené od založenia klubu.

Podstatnou zmenou v Stanovách a chovateľskom a zápisnom poriadku je zrušenie povinnosti pre majiteľov chovných jedincov byť členom klubu. Zároveň však bola uložená povinnosť všetkým majiteľom chovných jedincov a chovateľom dodržiavať v chove všetky ustanovenia klubu a v prípade ak nie sú členmi klubu uzatvoriť s klubom na obdobie využitia jedinca v chove zmluvu v ktorej budú špecifikované povinnosti oboch zmluvných strán.

V rámci vyhodnotenia súťaže boli odovzdané diplomy a vecné ceny trom najúspešnejším vodičom O. Banásovi st., L. Banásovi st. a J. Koleničovi.

Bronzovú medailu zaslúžilého cvičiteľa NKS obdržal Ing. Ľ. Svorad.

Po diskusii v ktorej boli prediskutované problémy okolo organizácie akcie k 20, výročiu klubu ale aj niektoré interné problémy klubu nasledovali voľby. Vo voľbách bol zvolený nasledovný výbor klubu:

 • Predseda klubu- Ing. Jozef Jursa CSc.
 • Tajomník Ladislav Banás ml.
 • Poradca chovu Marián Korič,
 • Ekonóm klubu Ing. Katarína Vydrová,
 • Výcvikár Jozef Kovács
 • Matrikár Robert Ďurík
 • Člen výboru Ing. Norbert Čanaky
 • Člen výboru Jozef Ruchovanský
 • Člen výboru Jozef Benovic

 

Dozorná rada:

 • Predseda Rastislav Macek
 • Členovia Mgr. Tibor Haššan
 • Ing. Ľubomír Svorad

Na záver schôdze bolo podané občerstvenie ktoré pripravilo PZ Dolné Dubové.

:::Fotogaléria tu:::

 

Ing. Jozef Jursa CSc.

Majstrovstvá sveta stavačov 2012 veľký úspech slovenskej kynológie

V tomto roku sa majstrovstvá sveta stavačov uskutočnili v Srbskom meste Niš. Konali sa v dňoch 19 – 21. X. 2012 tradične spolu s pretekom  Sv. Huberta.
Tak ako každý rok sme mali problémy so zložením družstva. Ale skupina nadšencov okolo Ladislava Balogha nakoniec dal dokopy družstvo pozostávajúce z troch psov:

 • 1, Fallco Plameni pas –NKS - vodič: Zoltán Nagy,  Majiteľ: Ing. Peter Sadko
 • 2, Jola Plameni pas - NKS - vodič + majiteľ:  Zoltán Nagy
 • 3, Uno z Potônskej lúky – NKS - vodič + majiteľ:  Zsolt Takácz
 • Vedúci družstva:  Viera Močková,

Ako rozhodca sa MSS zúčastnil Ladislav Balogh.

Majstrovstvá sveta sa konali v oblasti ktorá je známa dobrým stavom jarabíc a tak sa očakávali dobré výkony psov s dostatkom zvere.  Na týchto MSS však nakoniec skončilo v cene iba niekoľko psov. Všetko záležalo na umení psov nájsť zver a hľadačkovom šťastí.

Prvý deň 1. X. 2012 - ukončil s hodnotením iba jeden pes v batérii A – bol to pes  španielskeho vodiča. Dostal ocenenie Exc ale bez titulu.
V batérii B neskončil s hodnotením ani jeden pes.

20.X. sa uskutočnil pretek sv. Huberta.

21. X. 2012 pokračovali majstrovstvá sveta stavačov druhým kolom behov. V tomto dni boli už psi úspešnejší. V batérii A ukončilo s hodnotením 5 psov a v batérii B dvaja psi.  Medzi hodnotenými psami bol aj pes nášho vodiča Fallco Plameni pas. Fallco už na začiatku behu urobil dva pekné body a celý jeho beh bol nakoniec hodnotený Exc.
Baráž ktorá sa uskutočnila na záver Fallco vyhral a získal titul CACIT a zároveň sa stal aj World Champion 2012 - víťazom  34. majstrovstiev sveta stavačov.
Je škoda, že ďalší dvaja naši psi už nemali šťastie a nenarazili počas behu na zver. Pretože ak by bol bodoval ešte jeden náš pes mohli sme MSS vyhrať aj v družstvách.

Tohto roku sa bežali už 34 majstrovstvá sveta stavačov a je to prvé víťazstvo vodiča zo Slovenska.

Gratulujeme vodičovi i majiteľovi Fallca a ďakujeme za dobrú reprezentáciu slovenskej kynológie a nášho klubu.
Výsledky 34. majstrovstiev sveta stavačov – Niš – Srbsko:

Prvý deň: 19.X.2012:

Batéria A :
Žiadny pes nebodoval.

Batéria B:
1, Exc China de Penalobera, vodič: Emiliano Rodriguez Garcia – Španielsko,

Druhý deň – 21.X.2012:

Batéria A:
1,  Exc, CACT, CACIT – Fallco Plameni pas, vodič.: Zoltán Nagy -  Slovensko,
2, VD - Colombo du pied Du Mont, vodič: Gandolfo Jean Pierre – Francúzsko,
3, VD – Irvin, vodič. Zeni Angelo – Ukrajina,
4, VD – Ariel, vodič Cosentino Vittorio – Taliansko,
5, VD – Ron, vodič Petar Konstantinov – Bulharsko,

Batéria B:

1, Exc, CACT, RCACIT – Falco, vodič: Cecchetto Logano – Taliansko,
2, Exc, R CACT – Govinco Del Rade Savič, vodič: Rade Savič – Srbsko,

Individuálne výsledky majstrovstiev sveta:

Svetový víťaz / World Champion 2012/
Fallco Plameni pas,   majiteľ: Ing. Peter Sadko, vodič: Zoltán Nagy – Slovensko

Svetový vicešampión / Vice World Champion 2012/
Falco,     vodič Cecchetto logano,  Taliansko

3. miesto:
Govinco del Rade Savič vodič: Rade Savič, Srbsko

AKTUALITY

Očakávané vrhy

25.3.2015 Nové očakávané vrhy


Kalendár kynologických a klubových akcií v r. 2015

20.3.2015 Kalendár akcií na rok 2015viacblank-image


Výročná členská schôdza KCH NKS - 08.03.2015 Mojmírovce

14.03.2015  Výročná členská schôdza KCH NKS sa uskutočnila v Poľovníckom dome PZ Mojmírovce. Pekne pripravená a vykúrená sála privítala 70 členov klubu, ktorí sa zišli aby prerokovali činnosť klubu za uplynulé obdobie ale aj plán činnosti na rok 2015.viacblank-image


Nový inzerát

26.1.2015 Pridaný nový inzerát

viacblank-image

Za Štefanom Macákom (1935 -2014)

20.10.2014 Pred niekoľkými dňami nás zastihla smutná správa. Zomrel Štefan Macák, náš dlhoročný člen, aktívny kynológ, cvičiteľ a chovateľ, bez ktorého sme si nevedeli v posledných desaťročiach kynologickú akciu na Slovensku predstaviť.viacblank-image