Klubové vyznamenania

Zásady pre udeľovanie klubového ocenenia „ Zaslúžilý cvičiteľ NKS“

Význam ocenenia

Úspech chovu každého pracovného plemena psov je závislý na veľkosti chovanej populácie a možnostiach vytvárania selekčného tlaku pri výbere chovných jedincov a zároveň aj na možnosti posúdenia kvalít danej populácie ako i potomstva chovných jedincov na základe výsledkov skúšok výkonu.

Je preto veľmi dôležité z hľadiska horeuvedených dôvodov, ale i z dôvodov propagácie plemena podporovať aktívnych cvičiteľov a vodičov nemeckých krátkosrstých stavačov, ktorý sú verní nášmu obľúbenému plemenu a vedením psov tohto plemena na rôznych typoch skúšok propagujú toto plemeno medzi poľovníkmi.

Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov sa preto rozhodol morálne oceniť vodičov ktorý sa venujú hlavne nášmu plemenu t.j. nemeckému krátkosrstému stavačovi a pri výcviku a predvádzaní na skúškach mu dávajú prednosť pred ostatnými plemenami.

Cvičitelia a vodiči, ktorí v priebehu svojej aktívnej činnosti predviedli minimálny stanovený počet jedincov NKS na skúškach sa oceňujú klubovým vyznamenaním

„Zaslúžilý cvičiteľ NKS“

ktoré je morálnym ocenením ich vernosti plemenu NKS a poďakovaním klubu za ich zásluhy o rozvoj tohto plemena

Kritéria pre udelenie ocenenia

Vyznamenanie je rozdelené do 3 stupňov. Udeľuje sa členom klubu na základe splnenia nasledovných
kritérií:

III. stupeň – bronzový odznak „ Zaslúžilý cvičiteľ NKS“:
1. členstvo v klube minimálne 5 rokov. Nebolo proti nemu vedené disciplinárne konanie za porušenie stanov klubu a chovateľského poriadku
2. na skúškach predviedol:
a/ najmenej 3 jedincov na jesenných skúškach stavačov, z toho minimálne 2 v 1. cene
b/ najmenej 3 jedincov NKS na iných typoch skúšok ako sú LSS, skúšky vodnej práce, farbiarske skúšky stavačov, FT kontinentálnych stavačov, na chovných skúškach NKS

II. stupeň – strieborný odznak „ Zaslúžilý cvičiteľ NKS“:
1. členstvo v klube minimálne 8 rokov. Nebolo proti nemu vedené disciplinárne konanie za porušenie stanov klubu a chovateľského poriadku
2. Na skúškach predviedol:
a/ najmenej 2 jedincov NKS na jarných skúškach stavačov
b/ najmenej 4 jedincov na jesenných skúškach stavačov, z toho minimálne 2 v 1. cene
c/ najmenej 3 jedincov NKS na iných typoch skúšok ako sú LSS, skúšky vodnej práce, farbiarske skúšky stavačov, FT kontinentálnych stavačov
d/ najmenej 2 jedincov na chovných skúškach NKS
e/ najmenej 2 jedincov NKS na všestranných skúškach stavačov z toho 1 v 1. cene

I. stupeň – zlatý odznak –„ Zaslúžilý cvičiteľ NKS“:
1. členstvo v klube minimálne 10 rokov. Nebolo proti nemu vedené disciplinárne konanie za porušenie stanov klubu a chovateľského poriadku
2. na skúškach predviedol:
a/ najmenej 3 jedincov NKS na jarných skúškach stavačov
b/ najmenej 5 jedincov na jesenných skúškach stavačov, z toho minimálne 5 v 1. cene
c/ najmenej 5 jedincov NKS na iných typoch skúšok ako sú LSS, skúšky vodnej práce, farbiarske skúšky stavačov, FT kontinentálnych stavačov
d/ najmenej 3 jedincov na chovných skúškach NKS
e/ najmenej 3 jedincov na všestranných skúškach stavačov, z toho 2 sa umiestnili v cene
f/ najmenej 3 jedincov na vrcholných skúškach stavačov v SR t.j. MJK a MKS z toho dvaja sa umiestnili v cene a jeden v 1. cene
g/ najmenej 3 jedincov na skúškach v zahraničí – / medzinárodné všestranné skúšky, IKP, Kleeman a pod/ – z toho minimálne jedného v 1. cene
3. v prípade, že cvičiteľ predviedol na jesenných skúškach 15 alebo viac jedincov NKS odpúšťa sa mu kritérium predvedenia psov na všestranných skúškach a vrcholných skúškach v SR i v zahraničí
Poznámka: pod splnením kritéria pre predvedenie jedincov NKS na skúškach v jednotlivých bodoch sa rozumie predvedenie rôznych jedincov.

Postup pri udeľovaní vyznamenania

1. žiadosť o udelenie vyznamenania predkladá člen klubu na výbor klubu. Ten je zároveň zodpovedný za kompletnosť, hodnovernosť a pravdivosť predkladaných údajov.
Prílohou žiadosti sú:
a/ zoznam jedincov predvedených na skúškach jednotlivých typov
b/ fotokópie rodokmeňov jedincov predvedených na skúškach
c/ fotokópie rozhodcovských tabuliek zo skúšok jednotlivých typov, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiadateľ bol vodičom daného jedinca na predmetných skúškach
d/ jedným psom je možné splniť v prípade, že bol predvádzaný na rôzne typy skúšok kritéria vo viacerých typoch skúšok / napr.: jarné skúšky, jesenné skúšky, chovné skúšky, všestranné skúšky, MJK atď./, nezapočítava sa však viackrát na jednom type skúšok
2. výbor klubu po preverení podkladov, predkladá návrh na členskú schôdzu. Námietky voči udeleniu ocenenia môžu predniesť členovia klubu na členskej schôdzi
3. ocenenie pre členov klubu schvaľuje výročná členská schôdza. Na schválenie ocenenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov klubu
4. vyznamenanie sa skladá z:
a/ odznak
b/ diplom
5. člen klubu ocenený predmetným vyznamenaním má právo nosiť odznak ako znak ocenenia jeho zásluh o výcvik NKS klubom chovateľov NKS.

Schválené na rokovaní výboru KCH NKS v Dolných Zeleniciach dňa 21.1.2005
Schválené členskou schôdzou konanou v Dolných Zeleniciach dňa 12.3. 2005

Držitelia ocenenia” Zaslúžilý cvičiteľ NKS”

III. stupeň / bronzový odznak/

 • Ing. Jozef Jursa CSc, Bratislava
 • MVDr. Andrej Zechmeister, Dlhá n. Váhom
 • Marián Korič, Budmerice
 • Otto Banás st., Šurany
 • Ján Liška, Očkov
 • Štefan Macák, Vištuk
 • Karol Tolarovič, Dolné Orešany
 • Jozef Kovács, Horná Potôň
 • Jozef Méri, Orechová Potôň
 • Miroslav Baraník, Mojmírovce
 • Anton Demo, Dolný Ohaj
 • Jozef Liptai, Šaľa
 • Pavol Drobný, Ružindol
 • Ing. Norbert Čanaky, Mojmírovce
 • Jozef Benovic, Dechtice
 • Otto Banás ml., Šurany
 • Ján Kolenič, Zavar
 • Ladislav Banás st., Veľké Zálužie
 • Peter Oškera, Budmerice
 • Ing. Ľuboš Svorad, Ivanka pri Nitre
 • Rastislav Macek, Borský Mikuláš
 • Peter Kostelný, Šaštín-Stráže
 • Lenka Kosanič, Malinovo
 • Adam Bartovič, Pečeňady
 • Róbert Ďurík, Hruboňovo

II. stupeň / strieborný odznak/

 • Ing. Jozef Jursa CSc, Bratislava
 • MVDr. Andrej Zechmeister, Dlhá n. Váhom
 • Marián Korič, Budmerice
 • Otto Banás st., Šurany
 • Ján Liška, Očkov
 • Štefan Macák, Vištuk
 • Karol Tolarovič, Dolné Orešany
 • Jozef Kovács, Horná Potôň
 • Ing. Norbert Čanaky, Mojmírovce
 • Ján Kolenič, Zavar
 • Ladislav Banás st., Veľké Zálužie
 • Jozef Benovic, Dechtice
 • Rastislav Macek, Borský Mikuláš
 • Adam Bartovič, Pečeňady
 • Róbert Ďurík, Hruboňovo

I. stupeň / zlatý odznak/

 • Ing. Jozef Jursa CSc, Bratislava
 • MVDr. Andrej Zechmeister, Dlhá n. Váhom
 • Marián Korič, Budmerice
 • Otto Banás st., Šurany
 • Ján Liška, Očkov
 • Štefan Macák, Vištuk
 • Ing. Norbert Čanaky, Mojmírovce
 • Karol Tolarovič, Horné Orešany
 • Ladislav Banás st., Veľké Zálužie
 • Jozef Kovács, Horná Potôň
 • Otto Banás ml., Šurany
 • Jozef Benovic, Dechtice