O klube

Chov NKS na Slovensku sa od počiatku založenia Československa vyvíjal v úzkej náväznosti na chov NKS v Čechách.

Prvý Klub chovateľov NKS v Československu bol založený v Pardubiciach  7.VI.1931.  Klub mal názov“ Krátkosrstý ohař“.  Podpredsedom klubu bol i Jozef Kadlec, vrchný inšpektor ČSD, ktorý pôsobil v Nových Zámkoch a bol významným priekopníkom chovu stavačov na Slovensku. Sústreďoval okolo seba mladých záujemcov o chov a výcvik stavačov a snažil sa šíriť osvetu vo výcviku i čistokrvnom chove hlavne nemeckých krátkosrstých stavačov.

Koloman Slimák o tomto období vo svojich spomienkach píše:

Počet zápisov nielen nemeckých krátkosrstých stavačov ale všetkých poľovníckych plemien v plemennej knihe na Slovensku bol minimálny a čistokrvné odchovy malo iba zopár chovateľov. Po založení klubu KO sa však už zakladali na Slovensku aj chovné stanice. Už v roku 1926 boli registrované dve a to „Apalis“ ktorej majiteľom bol por. Hradecký v Komárne. Tento bol však už v roku 1928 preložený do Prahy a tak stanica u nás zanikla. Druhú „Zobor“ vlastnil Vlad. Enegelhalter v Nitre. Z tejto chovnej stanice boli na Slovensku registrované prvé štence nemeckého krátkosrstého stavača a to po rodičoch Boj v. Eberwald a Bystrá z Lubiny. Táto pochádzala z chovu Jozefa Kadleca, ktorý bol vlastníkom chovnej stanice „z Lubiny“ a nazdávam sa, že to bola jeho posledná suka, pretože žiadne ďalšie záznamy v plemenných knihách sa nenachodia, že by bol J. Kadlec zapisoval nejaký vrh. V roku 1929 pribudla ďalšia stanica „ Malacky“, ktorú vlastní ešte aj dnes náš známy a obetavý nestor MVDr. Ján Profota a túto stanicu možno považovať za jednu z najstarších. V tomže roku boli registrované i ďalšie „Trebišov“, maj, J. Tomášek, „z Athen“ maj. Karol Weiss rotm. v Piešťanoch, „Prešov“ maj. Pavel Kyselý z Prešova. Tieto však jestvovali iba pomerne krátky čas. Po roku 1933 nastáva v poľovníckej kynológii určité obrodenie. Vznikajú ďalšie chovné stanice, ale objavujú sa na niektorých okresoch už aj organizačný pracovníci. Hlavným takým bol J. Kadlec, prednosta železničnej stanice v nových Zámkoch. Prišiel na Slovensko ako skúsený a známy chovateľ i ako rozhodca. Jeho chovná stanica KO „ Z Lubiny“ bola známa hlavne pred prvou svetovou vojnou v bývalom Rakúsku. Tento založil v Nových Zámkoch Lovecký a kynologický spolok. V tomto spolku a tiež ako kynologický referent Zemského zväzu Československej mysliveckej jednoty uplatňoval svoje bohaté skúsenosti. Kadlec aj keď bol chovateľ KO nebol zaujatý voči žiadnemu plemenu. V tom čase bol u nás malý výber v plemenách a ako najrozšírenejšie i v českých zemiach bol nemecký krátkosrstý stavač. Tieto sa dostávali aj na Slovensko, takže čoskoro bolo toto plemeno aj na Slovensku najrozšírenejšie. Po roku 1933 sa okolo Kadleca združovali postupne aj ďalší chovatelia ako boli: Jozef Valenta, Jozef Tobiáš, J, Krobot, L. Matis, Greznárik a ďalší. Všetci sme v tom čase chovali nemeckých krátkosrstých stavačov. Prvé výstavy, či už to boli v Nitre, Trenč. Tepliciach alebo v Piešťanoch boli oboslané prevažne nemeckými krátkosrstými stavačmi. Práve tak aj skúšky, nech to bolo v Nových Zámkoch, či v Leviciach sa zúčastňovali prevažne nemecký krátkosrstý stavači.

Zvyšovaniu úrovne chovu prispelo organizovanie skúšok a rôznych inštruktážii o výcviku. Na Slovensko chodili robiť tieto inštruktáže i významní českí resp. moravskí cvičitelia František Vojtěch a Richard Knoll. Pomaly narastal aj  počet zápisov psov v plemennej knihe. Po druhej svetovej vojne sa obnovila úzka spolupráca v rozvoji chovu NKS na Slovensku s Českými krajmi. V roku 1946 bol na uctenie pamiatky Jozefa Kadleca, ktorý bol cez vojnu nútený odísť zo Slovenska a návratu naspäť sa už nedožil, usporiadaný prvý ročník Memoriálu Jozefa Kadleca. Hlavným rozhodcom na tomto memoriáli bol František Vojtěch.

Klub „ Krátkosrstý ohař“ prešiel medzitým viacerými zmenami a v roku 1955 bol pričlenený k ČMJ v Prahe pod názvom“ Klub chovateľov krátkosrstých stavačov v Prahe“.Na Slovensku neustále rástol podiel NKS na stave stavačov. V Novom meste nad Váhom sa vytvorila skupina výborných chovateľov a cvičiteľov na čele s Kolomanom Slimákom,  ktorí dosahovali s NKS na naše pomery veľké úspechy. Úroveň kynológie na Slovensku rýchlo rástla, vznikli viaceré kluby chovateľov poľovníckych plemien psov pri SPZ.

Klub chovateľov NKS bol však pri ČMS v Prahe.  Neskôr pri vnútorných zmenách v klube vznikla na Slovensku pobočka Klubu na čele ktorej stál dlhé roky Vojtech Bartovič z Piešťan. Vojtech Bartovič bol dlhé roky i podpredsedom celoštátneho klubu KO. Ďalším dlhoročným členom výboru klubu za Slovensko bol významný cvičiteľ – Otto Banás zo Šurian.

V roku 1961 boli  pre  Slovensko vytvorené dve  funkcie poradcu chovu:
Pre západoslovenský kraj a poradcom chovu sa stal p. Vladimír Pačes z Nového mesta nad Váhom.
Poradcom chovu pre stredo a východoslovenský kraj sa stal p. Andrej Renčo – Banská Bystrica.

V roku 1970 boli tieto dve funkcie zlúčené a pre Slovensko bol iba jeden poradca chovu – Poradcom chovu pre Slovensko sa stal p. Vladimír Pačes.

Vladimír Pačes bol poradcom chovu až do roku 1981, keď funkciu poradcu chovu prevzal Ing. Jozef Jursa CSc. Ten bol poradcom chovu až do rozdelenia Československa v r. 1993.

Postupne sa vybudovala na Slovensku pomerne silná pobočka , ktorá mala v sedemdesiatich rokoch  viac ako 200 členov.

Významne sa tiež zvýšil počet chovných jedincov , chovných staníc a počet zapisovaných šteniat. Počet chovných psov na Slovensku bol malý a stále sa pohyboval pod hranicou desiatich psov. Počet chovných súk však v 70 tich rokoch presiahol 100 a v roku 1980 bolo na Slovensku 128 chovných súk. Najviac šteniat  NKS do plemennej knihy bolo zapísaných v roku 1974 – 356 jedincov.

Po tomto rozmachu chovu stavačov v 70 tich rokoch, ktorý bol vyvolaný aj výrazným nárastom lovu drobnej zveri, nastal pokles. V roku 1993  bolo na Slovensku  iba 67 chovných súk a počet zapisovaných šteniat koncom 80 tich rokov poklesol pod 100. Celkom bolo na Slovensku do SPKP do roku 1993 zapísaných 3934 jedincov plemena NKS.

Na Slovensku sa zvyšoval i počet chovateľských staníc ktoré sa presadzovali v produkcii chovného materiálu i vrámci celého Československa. V ročenke k 25 výročiu líniovej plemenitby v chove NKS, vydanej Klubom chovateľov KO v Prahe  boli uvedené tieto Slovenské chovné stanice  z ktorých vyšli chovné psi:

Bašovce – Vincent Baco, Bašovce,
Z Bilice – MVDr. Andrej Zechmeister, Šaľa,
Z Dvorov – MUDr. Alexius Szabo, Komárno,
Z Dubníka – Jozef Jasek, Vinohrady nad Váhom,
Hartmany – Ing. Jozef Jursa CSc, Dolné Dubové,
Iváč – Karol Babuška, Krajné pri Trenčíne,
Z Kopáčikovho dvora – Gustáv Kopáčik, Majcichov,
Z Karpat – Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava,
Magáre – Ján Polčan, Očkov,
Z Nových Zámkov – Ladislav Jašík, Nové Zámky,
Z Očkovskej doliny – Ján Liška Očkov,
Z Píly – Zigmund Gáži, Píla,
Z Piešťanského hája – Vojtech Bartovič, Piešťany,
Z Polánky – František Gašparovič, Budmerice,
Slovenský Grob – Jozef Minarovič, Slovenský Grob,
Šá-mo – Jozef Papp, Kráľová nad Váhom

Medzi najvýznamnejšie chovné stanice v sedemdesiatich rokoch na Slovensku ale i v rámci Československa patrila chovná stanica z Očkovskej doliny p. Jána Liška. V mnohých rodokmeňoch psov na Slovensku i v ČR i dnes nájdeme psa Foro z Očkovskej doliny, ktorí významne ovplyvnil hlavne I. líniu. V druhej genealogickej línii sa v tomto období výrazne presadili psi Rex a Riki Iváč.

V osemdesiatich rokoch sa upravila činnosť pobočiek tak, že sa v pobočkách vytvorili aktivisti pre jednotlivé okresy a títo mali na starosti presadzovať aktivity klubu v jednotlivých okresoch. Na Slovensku bola stále iba jedna pobočka na rozdiel od Čiech kde boli pobočky v každom kraji.  Všetky akcie a aktivity klubu sa konali v Čechách. Či už sa jednalo o klubové skúšky alebo klubové výstavy. Činnosť klubu na Slovensku sa obmedzovala prakticky na vykonávanie rôznych inštruktážii o výcviku a poriadanie členských schôdzí pobočky na ktorých sa podávala informácia o činnosti klubu.

V takomto stave nás zastihlo rozdelenie Československa. Po  konferencii klubu KO v ĆR v r. 1993 zvolal Ing. Jursa Csc.   dňa 9.3.1993 stretnutie aktivistov klubu z jednotlivých okresov Na tomto stretnutí sa zišli  Ing. J. Jursa Csc., Bratislava,  Š. Eliáš – Mojmírovce,Ján Liška – Očkov, Alojz Šebo – Budmerice, Marián Korič – Budmerice, Antonín Vogl – Skalica, MVDr. O. Zechmeister – Šaľa, Štefan Zsák – Dvory nad Žitavou.  Po zvážení situácie  založili prípravný výbor pre založenie klubu chovateľov NKS na Slovensku pri ÚR SPZ.  Pripravili  „Stanovy klubu“ , zaregistrovali klub na Ministerstve vnútra SR a zvolali zakladajúcu členskú schôdzu na ktorú boli pozvaný všetci členovia bývalého československého klubu podľa zoznamu z uplynulého  roku.

Zakladajúca členská schôza sa uskutočnila v Trnave v Pivárni u Zelenej 16, dňa 28.03.1993. Zúčastnilo sa jej 31 účastníkov. Ako hostia prišli Ing. Štefík za ÚR SPZ a p.  Tašek Bohumil , predseda Klubu KO v ČR., ktorý sa však medzitým rozdelil na tri kluby.

Na členskej schôdzi bol zvolený výbor klubu a prijatý plán činnosti na rok 1993 v ktorom hlavným cieľom bolo rozšíriť členskú základňu a rozvinúť aktivity klubu pretože bolo potrebné rozbehnúť rôzne akcie ktoré by boli atraktívne pre členov ale zároveň by i boli prospešné rozvoju chovu NKS na Slovensku.

Výbor klubu zvolený na zakladajúcej členskej schôdzi:
Predseda klubu – Ing. Jozef Jursa CSc, Bratislava
Tajomník – Jozef Beňo, Bolešov
Ekonóm – Jozef Benovic, Dechtice
Poradca chovu – Marán Korič
Matrikár – Štefan Eliáš, Mojmírovce
Výcvikár – Ján Liška , Očkov
Členovia výboru:
Alojz Šebo, Budmerice
MVDr. Ondrej Zechmeister, Šaľa
Antonín Vogl, Skalica

Revízna komisia
Predseda
Ján Plenta, Šaľa
Členovia
Silvester Ižman, Šaľa
Karol Tolarovič, Horné Orešany

Výbor v tomto zložení rozbehol činnosť klubu a v prvej polovici roku vydal spravodaj klubu, ktorý obsahoval základné dokumenty klubu t.j. stanovy a zápisnicu z členskej schôdze. Spravodaj odvtedy vychádza pravidelne jedenkrát v roku v marci a je zasielaný všetkým členom klubu.

V priebehu volebného obdobia z výboru zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti  odstúpili Jozef Benovic a Ján Liška. Do výboru boli kooptovaný – Ján Plenta Šaľa ako výcvikár klubu a Miroslav Baraník , Mojmírovce ako ekonóm klubu. V kontrolnej komisii bol namiesto Jána Plentu zvolený za predsedu – JUDr. Silvester Ižman.

Dňa 22.09.1995 bol Klub chovateľov NKS na Slovensku na zasadnutí Svetového klubu NKS v Riede / Rakúsko/ prijatý za člena tohto klubu. Od roku 1993 výrazne vzrástli aktivity klubu.

V roku 1994 sme zorganizovali v jarných mesiacoch prvý Jarný zvod NKS a odvtedy sa v mesiaci apríl koná tento zvod každoročne.

Po založení klubu sme pripravili nové podmienky pre zaraďovanie psov i súk do chovu. Prvé chovné skúšky sme zorganizovali 20.8.1994. Po niekoľkých rokoch sme termín chovných skúšok presunuli na október. Chovné skúšky sa konajú každý rok, Od roku 1998 vyžadujeme u chovných psov vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov.

V roku 1995 sme spracovali kritéria pre vyhodnotenie súťaže o „Najúspešnejšieho NKS v roku“ a so sponzorskou pomocou p. Mešku zo Zálesia sme vyhotovili putovný pohár na ktorom je každý rok umiestnená platnička s menom víťaza tejto súťaže.

Od roku 2006 oceňujeme vodičov za ich vernosť nášmu plemenu pri výcviku a predvádzaní na skúškach a súťažiach vyznamenaním „Zaslúžilý vodič NKS“ I. II. a III. stupňa. Doteraz dostalo toto ocenenie 18 vodičov z toho 9 vyznamenanie I. stupňa / zlatý odznak/.

Od roku 2006 organizuje klub každoročne Jarné skúšky vlôh na ktorých súťažia mladé psy o „Putovnú cenu jarného víťaza“. V roku 2009 bol zorganizovaný prvý ročník všestrannej súťaže o“Putovný pohár KCH NKS“.

V roku 2008 sa uskutočnili ostatné voľby výboru a výbor bol zvolený v nasledovnom zložení:

Predseda klubu Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava
Tajomník Ladislav Banás ml., Šurianky
Ekonóm klubu Pavol Drobný, Ružindol
Poradca chovu Marián Korič, Budmerice
Výcvikár klubu Jozef Kovács, Horná Potôň
Matrikár Ing. Michal Steiger, Smolenice
Členovia výboru:
MVDr. Ondrej Zechmeister, Dlhá nad Váhom
Ing. Norbert Čanaky, Mojmírovce
Karol Tolarovič, Horné Orešany

Revízna komisia
Predseda

JUDr. Silvester Ižman, Šaľa
Členovia:
Peter Szunyog, Dunajská Streda
Rastislav Macek, Borský Mikuláš

V roku 2009 zorganizoval výbor klubu I. ročník všestranných skúšok o „Putovný pohár KCH NKS“. Táto súťaž sa odvtedy koná každý rok v mesiaci august.

V roku 2013 sa uskutočnili voľby na Výročnej členskej schôdzi. Výbor klubu bol zvolený v nasledovnom zložení:

Predseda klubu Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava
Tajomník klubu Ladislav Banás ml., Šurianky
Ekonóm klubu Katarína Vydrová, Budmerice
Poradca chovu Marián Korič, Budmerice,
Výcvikár Jozef Kovács, Horná Potôň
Matrikár Robert Ďurík, Nitra
Členovia výboru
Ing. Norbert Čanaky, Mojmírovce
Jozef Benovic, Šúrovce
Jozef Ruchovanský, Borský Mikuláš

Revízna komisia
Predseda

Rastislav Macek, Borský Mikuláš
Členovia
Ing. Ľubomír Svorad, Ivanka pri Nitre
Mgr. Tibor Haššan, Nové Mesto nad Váhom

V rámci osláv 20. výročia založenia samostatného Klubu chovateľov NKS na Slovensku zorganizoval výbor klubu 14-15.09.2013 „Dni nemeckého krátkosrstého stavača“ v Poľnom Kesove. Špeciálnej výstavy na tejto akcii sa zúčastnilo 20 psov a špeciálnych skúšok Pole –voda so zadávaním CACIT sa zúčastnilo 38 psov z piatich krajín.
Naďalej rastie počet členov klubu a v roku 2014 sa pohyboval okolo 300.

25.03.2018 bol na výročnej členskej schôdzi zvolený výbor v zložení:

Predseda klubu Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava
Tajomník klubu Ladislav Banás ml., Šurianky
Ekonóm klubu Katarína Vydrová, Budmerice
Poradca chovu Marián Korič, Budmerice,
Výcvikár Jozef Ruchovanský, Borský Mikuláš
Matrikár Robert Ďurík, Hruboňovo
Členovia výboru
Ing. Norbert Čanaky, Mojmírovce
Martin Fik, Lukáčovce
Rastislav Macek, Borský Mikuláš

Revízna komisia
Predseda

Mgr. Tibor Haššan, Nové Mesto nad Váhom
Členovia
Anton Cintula, Šaštín-Stráže
Marek Banás, Veľké Zálužie

Pri príležitosti 25. výročia založenia klubu sme usporiadali v dňoch 14.-16.09.2018 “Oslavy KCHNKS”. Súčasťou bola špeciálna klubová výstava. Rozhodcom bol Ing. Jozef Jursa CSc.. Nasledovala medzinárodná súťaž “Pole-Voda” so zadávaním titulu CACIT, CACT. Tejto sa zúčastnil aj náš hosť z Maďarska, predseda klubu “Német viszla klub”, terajší viceprezident svetového klubu Attila Babiczky.