Výročná členská schôdza Klubu chovateľov NKS sa v tomto roku uskutočnila 17.03.2024 v kultúrnom dome v Budmericiach. Členskej schôdze sa zúčastnilo 60 členov klubu. Schôdza sa uskutočnila podľa programu uvedeného v pozvánke. Po správe predsedu klubu o činnosti výboru i celého klubu v roku 2023 nasledovala správa o finančnom hospodárení klubu. V uplynulom roku hospodáril klub s miernym ziskom. Taktiež schválený rozpočet na rok 2024 predpokladá vyrovnané hospodárenie klubu s miernym ziskom. Poradca chovu informoval o vývoji situácie v chove NKS na Slovensku. V priebehu uplynulého roku bolo vydaných 22 odporúčaní na párenie. Uliahlo sa 13 vrhov a do SPKP sme zapísali 100 šteniat, čo je medzi stavačmi druhý najvyšší počet šteniat. Do chovu bolo zaradených 5 nových chovných psov. Na Slovensku je 34 chovných súk. Informoval tiež o zavedení stanovenia profilu DNA u chovných jedincov. V minulom roku sme odobrali vzorky 31 jedincom. Na členskej schôdzi bol tiež prednesený návrh novelizácie Chovateľského a zápisného poriadku klubu, kde boli navrhnuté zmeny vyplývajúce zo zosúladenia klubového chovateľského poriadku s poriadkami SKJ a SPZ, ako aj príslušnými zákonmi platnými v tejto oblasti. Bola vyhodnotená súťaž o najlepšieho NKS za rok 2023 a víťazom boli odovzdané ocenenia. Zároveň boli odovzdané ceny prvým trom psom umiestneným na chovných skúškach NKS. V rámci tohto bodu boli tiež odovzdané pamätné plakety k 30. výročiu KCH NKS členom klubu, ktorí si ich nemohli prevziať na slávnostnej večeri k 30. výročiu založenia klubu. Predseda a podpredseda klubu zagratulovali jubilantom z členov klubu dožívajúcim sa v tomto roku 80 rokov – Eve Galážovej a Mariánovi Koričovi. Mariánovi Koričovi bolo zároveň aj udelené klubové vyznamenanie „Za zásluhy o rozvoj chovu NKS I. stupňa“ za dlhoročnú činnosť vo funkcii poradcu chovu.

Ing. Jozef Jursa CSc. predseda klubu.